Co z oczyszczalnią należącą do Zakładu Karnego?

Według Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, centrum osuwiska znajduje się w najbliższym sąsiedztwie nieczynnej oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego. Zapytaliśmy jednostkę o ich plany związane z tym miejscem. Odpowiada kpt. Agata Nowak z ZK Wronki.

Należąca do jednostki oczyszczalnia ścieków zakończyła swoje funkcjonowanie w listopadzie 2013 roku. Wtedy to, oczyszczalnię typu BIOBLOK 400 wyłączono z eksploatacji, a wszystkie ścieki komunalne przejęte zostały przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Od tego czasu, zbiorniki biobloku stoją puste i nie gromadzi się w nich żadnych odpadów, co znacznie zmniejszyło poziom obciążenia terenu. W ramach czynności porządkowych wywieziono również z terenu oczyszczalni składowane tam płyty drogowe. Od momentu wyłączenia oczyszczalni z użytkowania, nie odnotowaliśmy żadnych niepokojących zjawisk ani śladów osunięć skarpy.Pierwsze sygnały o tym, iż na terenie po byłej oczyszczalni ścieków dzieje się coś niepokojącego, zostały zauważone przez jednego z funkcjonariuszy zakładu karnego nadzorującego obiekt oczyszczalni, w sierpniu bieżącego roku. W związku z powyższym, natychmiast podjęto odpowiednie czynności administracyjne, mające na celu przeciwdziałanie powyższemu zjawisku.

Ponadto informuję, iż Zakład Karny we Wronkach planuje, w przypadku otrzymania środków finansowych, budowę na w/w nieruchomości nowej oczyszczalni ścieków. Powyższe podyktowane jest rosnącymi kosztami, jakie jednostka ponosi z tytułu opłat związanych z koniecznością odprowadzania ścieków oraz poboru wody. Z uwagi jednak na specyfikę tej inwestycji i znaczne koszty z tym związane, trudno nam określić, kiedy to zadanie będzie mogło być zrealizowane.
Most zamknięty jest już przez:
[counter date=2018/08/29-18:30:00][after]

[timer]

[/counter]
A mieszkańcy Wronek nadal czekają…