RIO dogłębnie skontrolowało gminę

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Mirosława Wieczora, burmistrz podzielił się z mediami dotychczasowymi wynikami kontroli gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poruszono także temat nocnej i świątecznej opieki medycznej.

 

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrola była przeprowadzona od 7 października do 22 stycznia. RIO kompleksowo prześwietla samorządy co kilka lat. Kontrola Izby w składzie trzech osób, wzięła na warsztat zarządzanie finansami oraz nieruchomościami Miasta i Gminy Wronki. Wraz z protokołem sporządzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, który liczy 520 stron. Wronieccy urzędnicy sporządzili osobny dokument w którym na bieżąco wyjaśniali i odpowiadali na pytania Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Izba sprawdzała rok 2014, 2015 a nawet 2009. RIO badało różne gałęzie pracy urzędu. Od gospodarki finansowej, przez inwentaryzację, wydatki na wynagrodzenia, udzielone dotacje na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami kończąc. Pytania, na które musieli odpowiedzieć urzędnicy zostały poszerzone o „donosy”, które spłynęły do RIO. Jedną z takich informacji, którą otrzymała Izba i zapytała o to wroniecki urząd była budowa farm wiatrowych, plany zagospodarowania przestrzennego obszaru Pożarowa i Biezdrowa. Kolejne zapytania, które otrzymała Izba dotyczyły obejmowania patronatów sportowych i fundowania przez burmistrza pucharów oraz nagród.

Muszę przyznać, że wypadliśmy dobrze. W tych obszarach, na których na nas donoszono wypadliśmy bardzo dobrze. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni z tego co się we Wronkach dzieje i to jest dla mnie zrozumiałe. Nie do końca zrozumiałe jest już dla mnie to, że w ramach naszej wielkiej rodziny, żeby zapewne utrudnić nam pracę, próbuje zasiać się ferment. Jestem tutaj otwarty na wszelkie rodzaje kontroli, bo to są kontrolerzy, żeby to sprawdzili. I z wielką satysfakcją stwierdzam, że jeśli chodzi o zakupowanie pucharów, udzielanie patronatów nad zawodami sportowymi, czy planowanie przestrzenne związane z wiatrakami nie stwierdzono, żadnych nieprawidłowości. Oczywiście, pewne błędy nam się przydarzyły. Poddano kontroli wielki obszar, wspomniałem tylko o tym ile trwała ta kontrola, ale na początku panie kontrolowały rok 2014, potem cofnęły się do roku 2009 i jeszcze weszły do roku 2015. Dla nas dobrze, jako kierownictwa urzędu, że mamy obraz kolejnej kontroli, że jest dobrze. Choć w pewnych obszarach zdarza się nam popełnić błędy i uchybienia. Obecnie jesteśmy na etapie, wyjaśniania sobie z Regionalną Izbą Obrachunkową pewnych rzeczy. Wszystko wyjaśni wystąpienie pokontrolne, którego sami jesteśmy ciekawi, co faktycznie zostało uwzględnione i wyjaśnione, a co kontrolerzy uznali za nas błąd i uchylenie.

Skarbnik gminy – Agnieszka Szulczyk omówiła, które podmioty z gospodarki finansowej Wronek zostały prześwietlone przez Izbę. W części sprawdzanego obszaru RIO nie stwierdziła żadnych uchybień. Najważniejszą według skarbnik gałęzią, w której nie wykryto błędów było zarządzanie zamówieniami publicznymi. Innymi obszarami do których nie wniesiono uwag były między innymi przyznawanie zwrotów podatku akcyzowego dla rolników czy wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu.

Błędy natomiast wytknięto w obszarze inwentaryzacji. Jak wskazuje Agnieszka Szulczyk błędy pojawiły się w zarządzaniu siecią kanalizacyjną, ale po wydaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, od tego roku inwentaryzacja siecią prowadzona jest zgodnie z przepisami. Część uchybień została poprawiona już w toku kontroli, jak na przykład błędy w kwestii wydawania ryczałtów. Izba wytknęła nieprawidłowości w gałęzi dotacji, których udziela gmina. Jednak urząd z częścią awizowanych błędów nie zgodził się i decyzja o ich poprawianiu lub nie zweryfikują dopiero zalecenia pokontrolne. Problemy pojawiły się także w dziale ewidencji księgowej.

Izba zakwestionowała prowadzanie kont, a wszystko przez zamówione przez urząd oprogramowanie, które działa inaczej niż mówią przepisy. Urzędnicy nie mają wpływu na działanie programu i jeśli Izba zadecyduje, że należy zmienić jego działanie, urząd będzie konsultował z dostawcą oprogramowania zmiany jakie należy nanieść. Skarbnik Agnieszka Szulczyk poinformowała dziennikarz, że w sprawozdaniach budżetowych czy rachunków zysków-strat nie stwierdzono żadnych błędów.