Zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji na terenie powiatu

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym różne instytucje i urzędy zmieniają sposoby swojego funkcjonowania. Poniżej przedstawiamy komunikaty sądu rejonowego, US-u, KRUS-u, ZUS-u a także wydziału komunikacji i terenowego punktu paszportowego w Szamotułach.

Sąd Rejonowy w Szamotułach

WAŻNE – ZMIANA FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW ORAZ BIURA PODAWCZEGO SĄDU

 Informujemy, iż  Biuro Obsługi Interesantów udzielać będzie informacji interesantom za pomocą wykorzystania środków elektronicznych bądź telefonicznie. Biuro Podawcze Sądu przyjmować będzie korespondencję tylko od operatora pocztowego. Czytelnia akt zostaje zamknięta (skan zarządzenia).

Zmiany w organizacji pracy Sądu obowiązują od dnia 16 marca br. do odwołania.

W związku  z zagrożeniem wirusem  SARS-CoV-2 (koronawirus
oraz w celu  zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu
prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Sądzie.

Zarządzeniem Prezesa Sądu oraz Dyrektora Sądu zostały wprowadzone następujące zmiany
w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Szamotułach:

 wprowadzenie pomiarów temperatury ciała w celu ochrony zdrowia i życia pracowników sądu oraz interesantów, (skan zarządzenia)

 Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelnia akt będą przyjmować interesantów przychodzących  do Sądu w godzinach: w poniedziałki od 8.00-12.00 od wtorku do piątku od 7.45-11.45.
Godziny przyjmowania telefonów nie ulegają zmianie.

 Zmiana obowiązuje od dnia 13 marca br. (skan zarządzenia)

– ograniczenie obecności w sądzie, jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań  sądowych),

– Prezes Sądu oraz Przewodniczący Wydziałów będą pełnić dyżur telefoniczny.
Rozmowy łączone będą za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów,

-Sekretariaty Wydziałów, Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Oddziały Sądu będą załatwiać sprawy oraz pełnić dyżury wyłącznie telefonicznie.

Informacja dotyczy również VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie.  

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i korzystania z e-usług, które pozwolą załatwić większość spraw urzędowych.

Informacje możliwe są do uzyskania pod numerem telefonu (BOI), (Wydziałów)  oraz za pośrednictwem (Portalu Informacyjnego)


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu.

W przypadku potrzeby kontaktu z nami prosimy o korzystanie z informacji telefonicznej (tel. 22 560 16 00 – konsultanci są dostępni w dni robocze pon. – pt. godz. 7.00 – 18.00) po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
1 – Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
2 – Renty i emerytury,
3 – Zasiłki,
4 – Informacje dla ubezpieczonych,
5 – Informacje dla płatników,
7 – Ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności
9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
komunikacji mailowej – adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl
usług elektronicznych dostępnych na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Urząd Skarbowy w Szamotułach

Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do urzędu skarbowego  w Szamotułach ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania z e-usług oraz kontaktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Podatki będzie można rozliczyć na dwa sposoby:

– On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP

– W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
– PIT – nr telefonu 618455544, 618455562, 618455550
– VAT – nr telefonu 618455594, 618455515
– CIT – nr telefonu 618455544
– podatek akcyzowy – nr telefonu 618455522
– spadki/darowizny – nr telefonu 618455598
– rejestracja podatników – nr telefonu 618455527
– egzekucja administracyjna – nr telefonu 618455576; 618455514
– rachunkowość podatkowa – nr telefonu 618455504
– komórka wierzycielska – nr telefonu 618455543; 618455567

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.szamotuly@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT można znaleźć na www.podatki.gov.pl


KRUS Szamotuły

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie z rejonu P.T. SZMOTUŁY
– 61 292 4033, 61 292 7410
– 61 292 40 17, 61 292 741
– www.krus.gov.pl

Wydział Transportu i Komunikacji w Szamotułach

Szanowni mieszkańcy,

W związku z trudną do przewidzenia sytuacją związaną z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na terenie Powiatu Szamotulskiego, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Starostwa wprowadzamy NOWE zasady funkcjonowania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.


Powyższe zmiany mają na celu zmniejszenie ilości osób przebywających w jednym czasie w poczekalni urzędu, a tym samym w trosce o Państwa zdrowie. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, pragniemy zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem.

Prosimy aby sprawy związane z wyrejestrowaniem pojazdu, w przypadku jego DEMONTAŻU, były zgłaszane TYLKO pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Szamotułach (ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły).

Do korespondencji należy załączyć:
• wniosek,
• oryginał zaświadczenia o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu,
• oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
• oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana),
• tablicę(e) rejestracyjne,
• w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę ( za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł, płatną na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, Bank Spółdzielczy Duszniki,
nr konta 46 9072 0002 2004 0404 1166 0001.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł – wpłata na konto jak wyżej.

Prosimy również aby sprawy związane z nabyciem/zbyciem zarejestrowanego pojazdu były zgłaszane TYLKO przez internet na adres: kancelaria@szamotuly.com.pl

W celu zawiadomienia o zbyciu/nabyciu zarejestrowanego pojazdu do maila należy załączyć:
• wniosek
• wszystkie dokumenty kolejno przenoszące własność pojazdu (umowy pośrednie)
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę ( za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, Bank Spółdzielczy Duszniki,
nr konta 46 9072 0002 2004 0404 1166 0001.

W związku z brakiem na dzień dzisiejszy ministerialnych wytycznych dot. zawieszenia kar związanych z nieprzerejestrowaniem pojazdu w terminie 30 dni, zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które zakupiły pojazd w ciągu ostatnich kilku, aby dni zaplanowały wizytę w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg nieco później, dając możliwość rejestracji osobom, których termin upłynie wkrótce.


Mając na względzie to, że powyższe zmiany mają ochronić Państwa i pracowników, prosimy o wyrozumiałość. Równocześnie apelujemy o ograniczenie ilości osób przebywających na terenie Starostwa.


Powyższe zasady obowiązują od dnia 16 marca br. do odwołania.


Terenowy Punkt Paszportowy

Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie potrzebę ochrony klientów oraz pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WUW), Dyrektor Generalny WUW podjął decyzję o ograniczeniu przyjmowania klientów w okresie od 13 do 25 marca br. Okres ten może zostać wydłużony w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Stosowny komunikat został umieszczony w dniu dzisiejszym na stronie internetowej WUW: https://www.poznan.uw.gov.pl/wielkopolski-urzad-wojewodzki-komunikaty/ograniczenia-w-przyjmowaniu-klientow

W przypadku spraw paszportowych i funkcjonujących w Państwa jednostkach Terenowych Punktów Paszportowych ograniczenia wyglądają w sposób następujący:

1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego złożyć można wyłącznie w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Koninie, Lesznie, Kaliszu i w Pile w przypadku:  

a) posiadania rezerwacji internetowej,

b) wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną pod numerami:

– Oddział Paszportów w Poznaniu: 61 845 10 16 lub  61 845 10 51,

– Oddział Paszportów w Koninie:  63 247 77 29,

– Oddział Paszportów w Lesznie: 65 511 82 13,

– Oddział Paszportów w Kaliszu: 62 760 83 18,

– Oddział Paszportów w Pile: 67 211 89 05.  

Nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Szamotułach, Nowym Tomyślu i Ostrowie Wlkp.

2. Odbiór paszportu odbywa się na dotychczasowych zasadach we wszystkich lokalizacjach, przy czym klientom Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zaleca się wstrzymanie lub ograniczenie wizyt do sytuacji niecierpiących zwłoki.

Pracownicy Terenowych Punktów Paszportowych zostaną niezwłocznie odpowiednio poinstruowani.

Proszę o bieżące śledzenie sytuacji oraz sygnalizowanie pojawiających się problemów.