Czym jest stan epidemii?

Jako, że Rząd podczas piątkowej konferencji ograniczył się do samej informacji o wprowadzeniu w Polsce stanu epidemii, zaczęliście pytać, z czym taka decyzja się wiąże. Spieszymy z wyjaśnieniami.

Tryb i zakres wprowadzania stanu epidemii, czy jak wcześniej stanu epidemicznego reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Całą ustawę, która ma 62 strony możecie przeczytać TUTAJ. Jednak w obecnej sytuacji najbardziej interesujący jest rozdział 8 zatytułowany Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz dwa znajdujące się tam artykuły. Co nam one mówią?

Pełną treść rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu epidemii możecie przeczytać tutaj.

Art. 46. Ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

Kto wprowadza?

Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Co może zostać wprowadzone?

 1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
 2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
 3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
 4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
 5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
 6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
 7. obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Art.46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić (…):

 1. zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego
 2. rodzaj stosowanych rozwiązań –w zakresie określonym w art. 46b

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

 1. ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;
 2. czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 3. czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 4. obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 5. obowiązek poddania się kwarantannie;
 6. miejsce kwarantanny;
 7. zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
 8. czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
 9. nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
 10. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 11. zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 12. nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Art. 47. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

 1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.
 2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.
 3. Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
  1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
  3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
  5) osoby, o których mowa w art. 2 zakres podmiotowy ustawy ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-20