Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w 2020 roku

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg istotnych zmian, w większości niekorzystnych dla samorządów, które od lat budowały szczelne i przejrzyste systemy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dobrze zorganizowany system w Gminie Wronki nie jest w stanie funkcjonować na dotychczasowych zasadach m.in. dlatego, że wprowadzone limity opłat dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (zupełnie oderwane od realiów rynkowych) skutkowałyby przeniesieniem kosztów na mieszkańców Gminy.

Wobec powyższego Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła 30 października 2019 r. uchwałę nr XIII/133/2019, pozostawiającą w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jedynie nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości letniskowe. Odpady od mieszkańców Gminy oraz właścicieli działek letniskowych będą zatem nadal odbierane przez wyłonionego przez Urząd operatora.

Natomiast nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, punkty handlowe itp.) zostaną od 1 stycznia 2020 r. wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy władający nieruchomością niezamieszkałą zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umowy z wybranym przez siebie podmiotem odbierającym odpady, który jest wpisany do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Rejestru Działalności Regulowanej. Rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.wronki.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=5385&dok_id=9423). Wywiązywanie się z tego obowiązku i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa będzie podlegało weryfikacji przez Gminę Wronki.


Jednocześnie informujemy, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i letniskowych zobowiązani są do zakupu pojemników na bioodpady, które od 1 stycznia 2020 r. będą odbierane tylko i wyłącznie z pojemników, a nie tak jak dotychczas z worków.

W związku z nowelizacją ustawy zmianie uległy także stawki opłaty dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 169,00 zł rocznie w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz 338,00 zł w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wysokość stawek za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych na razie nie ulega zmianie. W przyszłym roku będzie jednak uzależniona od cen, jakie zostaną narzucone przez firmy odbierające i zagospodarowujące odpady. Firmy te zostaną wyłonione w obowiązkowym przetargu.

fot. Pixabay