Burmistrz z absolutorium, Śmiłowski pozostanie radnym

Burmistrz Mirosław Wieczór otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Rajcowie zdecydowali również, że Jerzy Śmiłowski dalej będzie zasiadał w Radzie.

W czwartek odbyła się X Sesja Rady Miasta i Gminy Wronki. Radni debatowali nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Mirosławowi Wieczorowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wniosek poparły pozytywne opinie gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Absolutorium zostało udzielone 10 głosami „za” przy 4 wstrzymujących się.


Głosowanie poprzedziła prezentacja, a następnie debata nad raportem o stanie gminy. Zwieńczeniem tego punktu obrad było udzielenie burmistrzowi wotum zaufania.

Istotna również była decyzja Rady Miasta i Gminy Wronki o niewygaszaniu mandatu radnego Jerzego Śmiłowskiego. Podjęcie głosowania w tej sprawie zostało wymuszone przez pismo Wojewody Wielkopolskiego. Ten otrzymał zgłoszenie od wronieckiego blogera, który miał wątpliwości, czy przypadkiem Jerzy Śmiłowski nie prowadzi działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy. Bloger wskazał, że mogło do tego dojść przez pełnienie funkcji sekretarza w Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach. Komisja ustaliła, że radnemu Śmiłowskiemu nie można przedstawić zarzutów łączenia funkcji radnego i wykorzystywania mienia komunalnego w działalności gospodarczej, dlatego też zaopiniowała, aby nie wygaszać jego mandatu.

W głosowaniu radni zdecydowali, że mandat radnego Jerzego Śmiłowskiego nie zostanie wygaszony.

Również podczas tej sesji przyjęto sprawozdania finansowe z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 przez Gminę Wronki oraz Wroniecki Ośrodek Kultury.