VI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

VI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, ul. Polna 5, 64-510 Wronki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
 4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
 5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r.
 6. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 28 lutego 2019 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020 i kolejne lata budżetowe.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w miejscowości Nowa Wieś.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych Gminy Wronki w latach szkolnych 2019/2020 do 2022/2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki za wyniki w nauce dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Wronki.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Wronki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki na rok 2019.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z pismami Komisarza Wyborczego w Poznaniu II oraz Wojewody Wielkopolskiego dotyczącymi ustalenia domniemanego łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wronki na lata 2019 – 2023.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 20. Zapytania i wolne głosy.
 21. Zamknięcie sesji.