Ponowne wyłożenie planu miejscowego dla Starego Miasta

Od 24 lipca do 16 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki na adres Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r. Projekt uchwały znajduje się tutaj.