Udogodnienia dla wyborców

Dokładnie za 6 tygodni rozpoczną się wybory na prezydenta RP. Dla wyborców przygotowano kilka udogodnień.

Są to m.in. głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, dopisanie się do spisu wyborców. Aby z nich skorzystać, warto pomyśleć o majowych wyborach trochę wcześniej. Nowe zasady, dotyczące przepisów wyborczych, skierowane są do tych osób, które 10 maja nie będą mogły udać się do lokali wyborczych, oraz do tych, którzy będą chcieli oddać swój głos w innym miejscu niż wynikałoby to z zameldowania.

W jakich terminach i na jakich zasadach można z nich skorzystać, dowiedzą się państwo z informacji udostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy, które prezentujemy poniżej.

 

Głosowanie korespondencyjne – zamiar takiego głosowania wyborca będzie zobowiązany zgłosić burmistrzowi do 27 kwietnia 2015 r. W przypadku głosowania ponownego termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 14 maja 2015 r.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie.

Zgłaszający otrzyma z urzędu gminy tzw. pakiet wyborczy – nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet zawiera:

– kopertę zwrotną,

– kartę do głosowania,

– formularz oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu.

Podpisane oświadczenie wraz z wypełnioną karta do głosowania wyborca prześle w kopercie zwrotnej.

Głosowanie przez pełnomocnika – wyborcy niepełnosprawni oraz osoby w podeszłym wieku, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek w tej sprawie uprawniony wyborca może złożyć do 4 maja 2015r. wraz ze zgodą osoby przyjmującej pełnomocnictwo oraz kopią aktualnego orzeczenia organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.

Dopisanie się do spisu wyborców – wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się najpóźniej na 5 dni przed dniem głosowania tj. do 5 maja 2015 r. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie  gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców.

Zaświadczenia o prawie do głosowania–  zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się wyborcom odrębnie na każdy dzień głosowania. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.