Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

W efekcie zawartego w dniu 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Polską i Norwegią uruchomiona została kolejna perspektywa finansowa Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Zawarcie dwustronnej umowy międzynarodowej było konsekwencją podpisanych 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską a państwami-darczyńcami.

Jednym z obszarów określonych w Memorandum of Understanding jest obszar programowy nr 32 pn.: „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”. Całkowitą wartość programu określono w wysokości 15 294 tys. EUR. Operatorem Programu jest Zespół ds. Funduszy Europejskich w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W ramach programu realizowane będą projekty predefiniowane. Przedsięwzięcie jest programem partnerskim i będzie realizowane we współpracy z norweskim więziennictwem.

Celem zaplanowanych działań, które finansowane są ze środków NMF jest podniesienie poziomu wykonywania kary pozbawienia wolności, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi instrumentami praw człowieka. Cel ma zostać osiągnięty poprzez m.in. podniesienie efektywności działań, podejmowanych wobec szczególnych grup osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz kompetencji zawodowych kadry Służby Więziennej i podniesienie kompetencji osób odbywających karę pozbawienia wolności. W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów w Zakładzie Karnym we Wronkach realizowane są następujące obszary, a w nich projekty predefiniowane:

Obszar nr 32 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym kar alternatywnych”

Projekt nr 1 „Realizacja szkoleń, podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków, ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.” W ramach tego projektu w sali widzeń tutejszej jednostki powstał kącik zabaw, przeznaczony dla dzieci skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w naszym zakładzie. Wyposażono go w przystosowane do potrzeb dzieci mebelki, zabawki, przybory plastyczne. W efekcie stworzone zostały warunki ułatwiające podtrzymywanie więzi rodzinnych w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej.


Projekt nr 2 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe, w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.”
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry Służby Więziennej poprzez stworzenie możliwości dla doskonalenia zawodowego kadry, bezpośrednio współpracującej z osobami pozbawionymi wolności.

Projekt podzielony jest na 5 modułów:

Moduł 2.1 pn. „Wysokospecjalistyczne szkolenia kadry penitencjarnej, pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności.”
W ramach tego modułu 3 funkcjonariuszy uczestniczy w wysokospecjalistycznym szkoleniu kadry penitencjarnej, pracującej ze skazanymi niebezpiecznymi lub odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności.

Moduł 2.2 pn. „Szkolenia kadry penitencjarnej w ramach przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy.”
W ramach tego modułu 20 funkcjonariuszy ukończyło, a 2 jest w trakcie uczestnictwa w szkoleniach z zakresu pracy z grupą, organizacji pomocy postpenitencjarnej, zapobiegania, interwencji i sposobów zastępowania agresji i autoagresji, elementów pomocy prawnej dla wychowawców, przygotowujących skazanych do powrotu do środowiska otwartego, kształtowania umiejętności społecznych, szkolenia certyfikacyjne z zakresu terapii uzależnień, szkolenia z zakresu ekologii, a także metod aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Moduł 2.4 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion penitencjarny”,

Moduł 2.3 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ewidencji”

5. Moduł 2.5 pn. „Podniesienie znajomości języków obcych kadry SW – pion ochrony”

W ramach tych modułów 12 funkcjonariuszy uczęszcza na zajęcia indywidualne, podnoszące znajomość języków obcych.

Projekt nr 3 „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej, ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.” Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry Służby Więziennej poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.
Projekt podzielony jest na 6 modułów, z czego 3 realizowane są w Zakładzie Karnym we Wronkach:

Moduł 3.1 pn. „Funkcjonariusz Służby Więziennej ratuje życie.”
W ramach tego modułu 7 funkcjonariuszy ukończyło, a 3 jest w trakcie szkoleń z zakresu resuscytacji, EKG i szczepień ochronnych.

Moduł 3.2 pn. „Stres znany i oswajany.”
Zaplanowano udział 1 funkcjonariusza w szkoleniu z zakresu identyfikacji czynników psychospołecznych w ocenie ryzyka zawodowego.

Moduł 3.5 pn. „Szkolenia specjalistyczne kadry działów informatyki i łączności SW.”
W tym module 1 funkcjonariusz uczestniczył w szkoleniu: Configuring and troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server Active Directory

Projekt nr 4 „Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony.”
W szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy udział wzięło 31 funkcjonariuszy działu ochrony.

Obszar nr 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”

Dwoje funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach weźmie również udział projekcie predefiniowanym nr 3 pn: „STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA”. Głównym celem tego projektu będzie podniesienie kompetencji zawodowych kadry więziennej, w zakresie prowadzenia oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy.

Źródło: sw.gov.pl