Opracowywanie „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020”

W ostatni etap wchodzi opracowywanie „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014-2020”.

Dotychczasowe konsultacje społeczne (prowadzone zarówno na otwartych spotkaniach, jak i przy pomocy ankiet) ukształtowały ogólne ramy dokumentu. Dokonano oceny sytuacji, określono mocne i słabe strony naszej gminy oraz wizję rozwoju na najbliższe lata. Dzięki działaniom naszych mieszkańców, reprezentujących różne środowiska, wyznaczono 4 cele strategiczne, a każdemu z nich przyporządkowano cele operacyjne.

Teraz pozostaje nam wskazanie kierunków działań, które pozwolą wspomniane cele osiągnąć. W dużej mierze takie działania już określono, ale w kolejnym etapie pracy nie ujawniamy, co już zaproponowano. Chcemy dać jak największą swobodę także tym, którzy jeszcze się swoimi pomysłami nie podzielili.

Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w ten ostatni etap prac. Pod tym linkiem znajduje się formularz do wypełnienia.
Prosimy o ewentualne uwagi na temat brzmienia celów strategicznych i operacyjnych, a także o ewentualne propozycje nowych celów operacyjnych. Przede wszystkim liczymy jednak na wskazanie konkretnych kierunków działań. Wypełnione formularze z uwagami i propozycjami można składać osobiście we wronieckim ratuszu, wysłać pocztą tradycyjną (ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki) lub elektroniczną (anna.wojcik@wronki.pl).

W razie pojawienia się uwag, pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy we Wronkach – osobisty, telefoniczny (67 2545 329) lub e-mailowy (anna.wojcik@wronki.pl).