Burmistrz działał bezprawnie?

„W dniu 8 listopada do Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach dotarło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, który uchylił jeden z paragrafów zarządzenia burmistrza w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Andrzejczak-Skrzypczak. Ponieważ w tej sprawie, która już wcześniej była szeroko dyskutowana, pojawiły się ostatnio nierzetelne informacje, a nieraz wręcz dezinformacje, wyjaśniam, z czego wynika i z czym wiąże się decyzja Wojewody. Wojewoda uznał, że samo powierzenie pani Małgorzacie Andrzejczak-Skrzypczak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 było prawidłowe i obowiązuje.

Uchybieniem było natomiast nawiązanie stosunku pracy z panią dyrektor na podstawie mianowania – w formie zarządzenia burmistrza. Jak wskazał Wojewoda: stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole (…) na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Przypomnijmy, że w sierpniu – przed powołaniem nowego dyrektora – Burmistrz tak właśnie chciał zrobić; dlatego zwrócił się do poprzedniej dyrekcji z prośbą o zatrudnienie na etacie nauczycielskim p. Andrzejczak-Skrzypczak, która w postępowaniu konkursowym otrzymała najwyższą liczbę głosów i której, w związku z tym, zamierzał powierzyć stanowisko dyrektora. Niestety, ustępująca pani dyrektor odmówiła zatrudnienia pani Andrzejczak-Skrzypczak. Jako że Burmistrz nie chciał odbierać powoływanej Dyrektor – będącej przecież nauczycielem mianowanym – możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych, połączył w zarządzeniu zatrudnienie jej jako nauczyciela z powierzeniem stanowiska dyrektora. I tylko pierwszą część tego zarządzenia Wojewoda uchylił.

Stan aktualny analizowanej sprawy jest następujący:
1. Jest bezsprzeczne, że Burmistrz powierzył funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zgodnie z prawem i w zakresie swoich kompetencji.
2. Odpowiedź na pytanie, czy właściwe było jednoczesne zatrudnienie pani Andrzejczak-Skrzypczak jako nauczyciela, nie jest wcale – mimo rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody – oczywista. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnych sprawach nie jest jednorodne. Burmistrz przyjął logiczne założenie, że dyrektor szkoły, mający uprawnienia nauczycielskie i stopień nauczyciela mianowanego, powinien być w tej szkole nauczycielem. Dlatego podjął czynność prawną, której podjęcia odmówił ustępujący dyrektor. Przez niektóre orzeczenia sądowe taka procedura nie jest kwestionowana. Inne jej podstawy podważają. Wojewoda przychylił się do tego drugiego stanowiska.
3. Pani Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak będzie nadal pełnić funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.
4. Szkole potrzebny jest spokój. Wplątywanie jej w niepotrzebne konflikty utrudnia koncentrowanie się na kształceniu i wychowywaniu dzieci.”

Robert Dorna, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki