Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

„W dniu 8 lipca 2012 r. minęło 7 lat od uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Przez te siedem lat działkowcy nieustannie walczą z projektami m. in. o ich „pseudo uwłaszczeniu”, które w efekcie skończyłoby sie zagładą ogrodów, ale też z różnymi atakami na ogrody i Związek. W obronie ustawy odbyły się dwa Kongresy, ale też trzeba było ogromnej determinacji, aby przeciwdziałać ukrytym próbom ograniczenia praw działkowców. Taką batalię Związek stoczył z zapisami specustawy drogowej, która całkowicie wyłączała przepisy ustawy o ROD przy likwidacji ogrodu na inwestycje drogowe. Dopiero nowelizacja tej ustawy z inicjatywy Związku przywróciła prawa działkowców do odszkodowania i ogrodu zastępczego. Zapisane w ustawie o ROD prawa działkowców nie wymyślono w 2005 r. To są prawa, które przysługują działkowcom od ponad 60 lat, a niektóre od czasów przedwojennych. Trudno pogodzić się z tym, że niektórym „elitom” przeszkadza, gdy niezamożne rodziny mogą sobie samemu pomagać, ale chyba najbardziej przeszkadza to, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie pozwala na robienie zyskownych interesów kosztem niezamożnych działkowych rodzin.” ~Źródło

Ustawa zapewnia działkowcom szereg fundamentalnych praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. Do najważniejszych z nich należą:
• prawo do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod ogrody działkowe;
• prawo do użytkowania działek na zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej;
• prawo własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce;

• prawo do zwolnień podatkowych z tytułu użytkowania działki;
• prawo do odszkodowania za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu;
• prawo do działki zamiennej w razie likwidacji ogrodu;
• prawo do zachowania działki i pozostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu ogrodu przez byłych właścicieli;

• prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.
Powyższe uprawnienia zapewniają działkowcom konieczne warunki do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym ogrodom działkowym status organów użyteczności publicznej, dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, która jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społeczności lokalnej, co rodzi po stronie gmin określone obowiązki wobec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

22 lutego 2010 roku I Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją sześciu artykułów ustawy o ROD. Ponad sześć miesięcy póżniej (6 września 2011) I Prezes Sądu Najwyższego dokonał zmiany złożonego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku. Zmiana ta polegała na zaskarżeniu całej ustawy o ROD. Jednocześnie wnioskodawca zgłosił tzw. żądanie alternatywne, na wypadek gdyby Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tak radykalnego stanowiska. W takiej sytuacji zażądał uchylenia zarówno przepisów pierwotnie zaskarżonych, jak również innych wyszczególnionych zapisów ustawy o ROD. W rezultacie podważył m.in. tak fundamentalne uprawnienia jak zwolnienia podatkowe, prawo do działki, ochrona przed roszczeniami osób trzecich, pierwszeństwo osób bliskich do działki po śmierci działkowca, a także prawo do działki zamiennej oraz odszkodowania za własność w razie likwidacji ogrodu. I Prezes postanowił więc doprowadzić do uchylenia wszystkiego, co służy utrzymaniu ogrodów oraz przyczynia się do ochrony działkowców.

~Źródło

Od rana mamy informacje dla wszystkich strajkujących działkowiczów we Wronkach – Trybunał Konstytucyjny dziś rano orzekł, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski w 24 z 50 artykułach tejże ustawy.

Między innymi Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Polski Związek Działkowców (PZD) ma monopol na tereny działkowe. Ustawa ta chroni monopol na przyznawanie działek PZD.
TK powoływał się na artykuły mówiące między innymi o równości wobec prawa oraz demokratyczności i wolności zrzeszania się.
Punkt 10 orzeczenia wchodzi w życie z dniem dzisiejszym – PZD nie będą przyznawane nowe nieruchomości na starych zasadach ustawy. Oznacza to, że od dzisiaj PZD nie dostanie nowych terenów działkowych.
Trybunał konstytucyjny orzekł, że w ciągu 18 miesięcy ma powstać nowa ustawa. Jeśli do tego czasu to się nie uda, wszystkie ziemie należące do związku zostaną zwrócone właścicielom – władzom miast. Jednakże nie będzie miała miejsce sytuacja kiedy po 18 miesiącach przyjdzie ktoś do właściciela działki i te ziemie mu zabierze – musi się zmienić status prawny związku.