Zastrzeżenia RIO do uchwały o wywozie odpadów

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu stwierdziła naruszenie przepisów w gminnych uchwałach, dotyczących wywozu odpadów.

RIO dopatrzyło się dwóch nieprawidłowości w uchwałach w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Wronki oraz metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Wronki.

W przypadku pierwszej z wymienionych uchwał, Izba dopatrzyła się problemu z formatem elektronicznym deklaracji śmieciowej. Zdaniem Izby brakuje jednego z elementów wersji elektronicznej wzoru deklaracji, który powinien się tam znaleźć. Jednak Izba zaznacza, że naruszenie ma charakter nieistotny.


Określono sposób przesyłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określono układ informacji i powiązań między nimi oraz określono rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone, natomiast zaniechano określenia ich formatu elektronicznego zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, co jest wymagane.

W tej samej uchwale RIO zauważyło, że w części wzoru, gdzie zawarto „pouczenie”, znalazła się treść, której tam nie powinno być. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej znajdować się tam powinien jedynie zapis, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, co, jak zauważa Izba, zostało uczynione we wzorze deklaracji w części „Pouczenie”. RIO twierdzi, że: regulowanie w pouczeniu innych kwestii nie powinno mieć miejsca. Inne wymagane ustawą informacje winny być zamieszczone w odpowiedniej, przewidzianej do tego części deklaracji.

Natomiast większy problem ma Gmina z decyzją dotyczącą drugiej z przytoczonych uchwał. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło nieważność części uchwały. Chodzi o zwrot, który pada w jednym z paragrafów: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem §3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania”.

Zdaniem Izby, Rada Miasta i Gminy nie mogła narzucić stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym na okres od 1 kwietnia do końca roku, ponieważ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym ma charakter roczny i powinna obowiązywać w okresie całego roku.


RIO powołuje się na przepisy mówiące o tym, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy i stawka powinna obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia. Zdaniem Izby: ustalenie stawki opłaty ryczałtowej wchodzącej w życie z dniem 1 kwietnia jest wprowadzeniem obciążenia w trakcie roku, którego dotyczy. Tym samym w sposób istotny naruszona została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według RIO, Gmina nie może stosować tej uchwały w 2020 roku.

Rada Miasta i Gminy Wronki powinna wprowadzić zmiany w uchwałach w ciągu 30 dni lub złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Władze Wronek skorzystały z tej możliwości i złożyły odwołanie od decyzji RIO w sprawie drugiej z wymienionych uchwał. Zdaniem Gminy termin „Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 r. z wyłączeniem §3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania” nie narusza przepisów prawa.