Oświadczenie Błękitnych w sprawie skargi rodzica

Błękitni Wronki w oświadczeniu odnieśli się do zarzutów, które padły w skardze rodzica podczas minionej Sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

W odpowiedzi na zarzuty skierowane w stosunku do klubu MKS „Błękitni” Wronki, w dniu 6 lutego br. doszło do zebrania władz Klubu, na którym Zarząd Klubu reprezentowany przez Pana Prezesa Marka Pogorzelczyka zajął stanowisko wobec skargi złożonej przez Pana Andrzeja Ciborskiego na sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.
Zamieszczamy poniżej naszą opinię w tej sprawie, mając jednocześnie nadzieję, iż odpowiedź dla zaniepokojonego rodzica będzie satysfakcjonująca. Przedstawiamy również obiektywne fakty i okoliczności, które nie zostały omówione w złożonej skardze, a w naszej ocenie należy je bezsprzecznie wskazać w niniejszej sprawie. Zatem rozpatrując zarzuty Pana Andrzeja Ciborskiego przypominamy, iż:

Pan Andrzej Ciborski do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 zapisał swojego syna we wrześniu 2014 r. Przez okres 3,5 roku rodzic nie zgłaszał jakichkolwiek zastrzeżeń o niewłaściwych zapisach i sformułowaniach zawartych rzekomo w Regulaminie klas sportowych. Co więcej treść powoływanego w skardze Regulaminu jest powszechnie znana, a każdy rodzic dziecka przystępującego do klasy sportowej może się z nią zapoznać i powinien niniejszy Regulamin podpisać. Wskazując chronologię faktów przypominamy, iż Regulamin w niezmiennej formie obowiązywał najpierw w Szkole Podstawowej nr 2, a od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach.
W dniu 13.12.2017 w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się zebranie informacyjne dla rodziców klasy 7 S, w którym brała udział między innymi Pani Dyrektor Jolanta Michalak oraz Prezes MKS „Błękitni” Wronki Pan Marek Pogorzelczyk jak i trener Bartosz Hoffmann. Na spotkaniu wyjaśnione zostały wszelkie kwestie oraz aspekty respektowania przez rodziców zapisów w Regulaminie klas sportowych (głównie nieobecności na zajęciach sportowych) oraz procedury przeniesienia uczniów z klas sportowych do klas ogólnych. W tym spotkaniu wyżej wymieniony rodzic nie brał udziału.

W odniesieniu do zarzutów skierowanych pod adresem przedmiotowego Regulaminu jakoby stał on w sprzeczności z prawem oraz do jego zapisów proceduralnych dotyczących klas sportowych informujemy, iż trenerzy-nauczyciele od kilku miesięcy biorą udział w pracach szkoły nad nowym regulaminem. Klub deklaruje współpracę, np. w formie wsparcia kancelarii prawnej obsługującej Klub.

Nawiązując natomiast do okoliczności współpracy pomiędzy Klubem a Szkołą, potwierdzamy, iż pisemna umowa pomiędzy Burmistrzem MiG Wronki a naszym Klubem została zawarta w 2013 roku, kiedy klasy sportowe były tworzone w Szkole Podstawowej nr 2, i obowiązywała przez 3 lata. Umowa wypracowała model współpracy, który był kontynuowany także po wprowadzeniu reformy oświaty. Już od początku 2017 roku Klub wspierał Gminę w działaniach organizacyjnych i rekrutacyjnych w związku z decyzją o przeniesieniu klas sportowych ze Szkoły Podstawowej nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 3. W maju, czerwcu oraz lipcu 2017 roku odbywały się spotkania z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Pana Roberta Dorny oraz Prezesa Klubu MKS „Błękitni” Wronki Pana Marka Pogorzelczyka. Zatem wbrew twierdzeniom Pana Andrzeja Ciborskiego Klub i Burmistrz podejmowali z odpowiednim wyprzedzeniem wspólne działania mające na celu ochronę dobra uczniów klas sportowych. Działania te, co najważniejsze, miały zachować ciągłość nauki na dotychczasowych zasadach, co niewątpliwie jest istotnym elementem dla samych dzieci, jaki i ich rodziców. Przeniesienie klas sportowych ze Szkoły Podstawowej nr 2 do nowo utworzonej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonało się poprzez decyzję organu prowadzącego szkoły, ale w uzgodnieniu, czyli na podstawie ustnej umowy z Klubem. Celem tej umowy miało być między innymi polepszenie warunków treningowych uczniów klas sportowych oraz zawodników Klubu, w związku z oddaniem nowego kompleksu boisk treningowych przy ulicy Polnej.

Trudno jest nam polemizować z indywidualnymi odczuciami konkretnego rodzica na temat współpracy na linii Szkoła-Klub i dość subiektywnymi – a w naszym odczuciu krzywdzącymi – zarzutami stawianymi pod adresem Klubu. Jednak dla wyjaśnienia informujemy, iż Szkoła udostępnia zawodnikom Klubu obiekty i wyposażenie sportowe na zasadach nieodpłatnych. Natomiast zajęcia wychowania fizycznego w Szkole prowadzą nauczyciele-trenerzy posiadający najwyższe licencje w rozgrywkach młodzieżowych. Tym bardziej zawarte w skardze sugestie co do braku kompetencji kadry trenerskiej są dla Klubu niezrozumiałe i wręcz godzące w dobre imię Klubu. Przypominamy, iż nasi zawodnicy, reprezentując Szkołę za zawodach powiatowych, zdobyli w roku ubiegłym I miejsce w Pniewach na turnieju Piłki Nożnej Halowej oraz II miejsce w Obornikach na turnieju wojewódzkim, reprezentując Powiat Szamotulski a także zajęli II miejsce w zawodach rejonowych w Zamościu (woj. lubelskie) „Piłkarska Kadra Czeka”, odbywających się na arenie ogólnopolskiej.

Odnosząc się do okoliczności i kwestii zakupu piłek informujemy, że to Dyrekcja Szkoły w ramach swoich obowiązków zabezpiecza i kupuje sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć szkolnych, z których korzystają wszyscy uczniowie szkoły, nie tylko z klas sportowych, a także inni uczniowie będący w klasach o profilu ogólnym. MKS Błękitni Wronki posiada natomiast wystarczającą ilość piłek oraz sprzętu piłkarskiego do zajęć treningowych organizowanych na obiektach w Popowie. Niezależnie od powyższego w ramach współpracy ze Szkołą Klub zakupił 2 siatki na duże bramki piłkarskie, jak również oznaczniki i plastrony, jak również czepki i drobinki treningowe. Klub na przestrzeni wieloletniej współpracy zawsze był otwarty na potrzeby szkół i wspierał je w ramach swoich możliwości. Klub regularnie na zakończenie każdego roku szkolonego organizuje cyklicznie piknik integracyjny z różnymi atrakcjami przygotowanymi zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Zarzuty zawarte w skardze pod adresem Klubu, że w żaden sposób nie wspomaga Szkoły, są nieprawdziwe i naruszają dobre imię Klubu.

Z kolei w nawiązaniu do kwestii specjalistycznych badań lekarskich, potwierdzamy, iż od początku istnienia Klubu (co jest ogólnie przyjętą normą i standardem w innych klubach) koszt badań ponoszą rodzice. Badania specjalistyczne przeprowadza bowiem wyspecjalizowany lekarz z medycyny sportowej, co generuje spore koszty, których Klub nie jest w stanie samodzielnie w całości ponosić. Jest to jednak wyjątek, bowiem co do zasady resztę kosztów ponosi właśnie Klub. Wszyscy zawodnicy MKS objęci są polisą ubezpieczeniową PZU, za którą płaci Klub. Warto również wspomnieć, że dotychczas nasz Klub (jako jeden z nielicznych w okolicy – być może jedyny) nie wprowadził miesięcznych składek członkowskich od rodziców za uczestnictwo dziecka w zajęciach, co jest swoistym ewenementem. Nadmieniamy również, że w innych klubach składki kształtują się na poziomie od 20 do 120 zł/m-c, co w skali roku jest niewątpliwe znacznym obciążeniem finansowym dla rodziców.

W nawiązaniu do oświadczenia wydanego w dniu 05.12.2017 w imieniu Zarządu Klubu (dotyczącego wyjazdu do Karpacza), chcielibyśmy zaznaczyć, że jedyną jego intencją było uświadomienie wszystkim zainteresowanym wyjazdem oraz uczestnikom wyjazdu do Karpacza, iż to nie Klub jest organizatorem niniejszego zgrupowania. Wyjazd ten miał charakter otwarty i był imprezą ogólnodostępną, w której mógł wziąć udział każdy uczestnik – niekoniecznie zawodnik klubu MKS Błękitni Wronki. Podkreślamy, iż wydane oświadczenie w imieniu Zarządu miało na celu tylko i wyłącznie uświadomienie tego faktu i zachęcenie wszystkich potencjalnie zainteresowanych do udziału w tej imprezie. Natomiast organizatorem wyjazdu i pobytu jest niezarobkowo firma H&M Bartosz Hoffmann, co w żaden sposób nie stoi w kolizji z obowiązującym prawem czy interesem Klubu.

Kwestia przeniesienia 4 uczniów do klas ogólnych związana jest z obowiązującym w szkole regulaminem i decyzją rady pedagogicznej. Punktem wyjścia dla tej decyzji były wnioski Klubu dotyczące 4 uczniów. W przypadku syna Pana Ciborskiego wniosek był związany z fundamentalnym i zasadniczym kryterium, czyli obowiązkiem, jakim było systematyczne uczestniczenie w zajęciach sportowych poza lekcjami w-fu oraz ocena postępów sportowych, które – co wynika z sensu klasy sportowej – powinien osiągać każdy uczeń. Niestety syn składającego skargę nie mógł się legitymować takimi osiągnięciami i nie brał regularnie udziału we wspomnianych zajęciach, co można potwierdzić prowadzonymi listami obecności. Każdy Rodzic wszelkie wątpliwości i pytania może rozwiać udając się do przedstawicieli klubu MKS „Błękitni” Wronki. Z tego, co nam wiadomo, ani Pan Andrzej Ciborski, ani żaden z rodziców przeniesionych uczniów z władzami Klubu się nie kontaktował i nie próbował w żaden sposób wyjaśniać zaistniałej sytuacji.

W IMIENIU ZARZĄDU KLUBU MKS BŁĘKITNI WRONKI
PREZES MAREK POGORZELCZYK

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2018-02-11