Konkurs – „Bez wody nie ma życia”

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach organizuje konkurs plastyczny pt. „Bez wody nie ma życia”. Patronat nad akcją objął Burmistrz Miasta i Gminy Wronki.

Prace można składać do 6 maja 2016 r.

Poniżej znajdziecie regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Konkurs plastyczny

„Bez wody nie ma życia”

 1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach.
 2. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wronki.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka.
 4. Pracą konkursową może być praca wykonana dowolną techniką (np. plakat, rysunek, wyklejanka, akwarela, zdjęcie – wielkość prac nie może przekraczać formatu A3 ) której tematem jest znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka.
 5. W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, występujący wyłącznie indywidualnie. Prace grupowe nie będą oceniane.
 6. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym – stanowiącym załącznik do regulaminu, należy składać do 06 maja 2016 r. w szkole lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, w Biurze Obsługi Klienta.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05 czerwca 2016 r., podczas pikniku ekologicznego na Placu Targowym we Wronkach.
 8. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora konkursu.
 9. Nagrody przyznawane będą w kategoriach wiekowych.
 10. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 11. Najlepsze prace konkursowe zostaną wykorzystane do celów promocyjnych Przedsiębiorstwa Komunalnego, a dane autorów podane do publicznej wiadomości. Autorzy prac, zgłaszając je do konkursu, wyrażają zgodę na ich wykorzystanie na różnych polach, w szczególności poprzez: publiczną ekspozycję, publikację w prasie, publikację wersji elektronicznej w Internecie.
 12. Organizator wszystkim uczestnikom konkursu przekaże drobne upominki.
 13. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Interpretacja powyższego regulaminu w przypadku kwestii spornych, pozostaje prerogatywą organizatora konkursu.

formularz zgłoszeniowy