Zmieniają herb i flagę Wronek

Wronieccy radni, poniekąd postawieni przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przed faktem dokonanym, przygotowują się do zmiany herbu i flagi Wronek.

Mieszkańcy będą mogli zagłosować na jeden z dwóch projektów flagi w sondzie, do której link podajemy na dole strony. Oddane przez uczestników głosy zostaną wzięte pod uwagę przez wronieckich radnych. Choć pamiętać trzeba, że ostateczna decyzja i tak należeć będzie do nich.

Natomiast jeśli chodzi o herb naszego miasta, to sprawa wydaje się być przesądzona. Obecny herb Wronek nie spełnia zasad heraldyki. Poniżej prezentujemy informacje udostępnione przez UMiG :

Szanowni Mieszkańcy!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii w kwestii nowego wzoru herbu i flagi gminy Wronki.

Temat ten jest rozpoznawany od dłuższego czasu w celu ustalenia, czy taka zmiana jest absolutnie konieczna – tym bardziej mając na uwadze fakt, że obecne wzory herbu i flagi funkcjonują od 16 lat i zdążyły już zakorzenić się w świadomości wronczan.

Decyzja o podjęciu tematu zmiany wzorów okazała się być niezbędna przede wszystkim ze względu na poniższe dwie kwestie:

1) Opinie Komisji Heraldycznej, działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Komisja ta jest państwową instytucją powołaną do oceny wzorów herbów i flag gmin. Komisja wyraża stanowisko w formie uchwały przesłanej do gminy przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Ocena dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznej projektów w zakresie zgodności z zasadami heraldyki (projektowania herbów), weksylologii (projektowania flag) i miejscową tradycją historyczną.

Obecne wzory:

obecne wzory

Komisja negatywnie oceniła obecnie obowiązujący wzór herbu i flagi, wykazując szereg nieprawidłowości, w tym:

– Niewłaściwy kształt tarczy – w polskiej heraldyce powinno stosować się tarcze herbowe dołem zaokrąglone (tzw. kształt tarczy hiszpańskiej);

– Nieuzasadnione umieszczenie zielonego pagórka – historia gminy Wronki, słowny opis herbu oraz znane wizerunki herbu na pieczęciach miejskich funkcjonujące od XV wieku do 1999 r. nie wskazują na obecność tego elementu;

– Realizacja plastyczna wrony jest daleka od kanonów heraldyki.

 

Druga opinia Komisji dotyczy proponowanych wzorów herbu i flagi, które zamieszczamy pod notką. Komisja wyraziła opinię pozytywną, wskazując, że wzory te są poprawne zarówno pod kątem heraldycznym, weksylologicznym, jak i historycznym.

 

2) Zgodność z historycznymi wizerunkami herbu Wronek. Źródła historyczne ukazują po raz pierwszy herb Wronek na pieczęci miejskiej z 1432 r. Przez kolejne wieki aż do 1999 r. nie funkcjonował żaden projekt herbu z zielonym pagórkiem i obecnym, niewłaściwym kształtem tarczy. Elementy te zostały wprowadzone dopiero 29 stycznia 1999 r., niezgodnie z zasadami heraldyki.

Dodatkową kwestią jest konieczność przedstawienia wrony w herbie w odpowiedni sposób. Zgodnie z zasadami heraldyki herby miast o rodowodzie średniowiecznym, takich jak Wronki, powinny nawiązywać do stylistyki gotyckiej, a oręż zwierząt w nich przedstawionych powinien być mocno uwydatniony – w przypadku wrony uwydatnia się dziób i łapy.

Temat zmiany herbu i flagi został również poruszony na spotkaniu Komisji Historycznej, która składa się z przedstawicieli Wronieckiego Stowarzyszenia Historycznego Historica, Muzeum Ziemi Wronieckiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, Bractwa Kurkowego oraz Koła Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego. Zespół ten działa na wniosek i jest ciałem doradczym Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady MiG Wronki. Po zapoznaniu się z tematem Komisja Historyczna jednogłośnie wydała opinię o konieczności zmiany wzorów herbu i flagi.

Temat zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta i Gminy Wronki. Należy dodać, że ewentualna decyzja Rady o konieczności dokonania zmian nie pociągnie za sobą zbędnych kosztów. Obecny wzór herbu widnieje m.in. na tabliczkach informacyjnych i studzienkach kanalizacyjnych na terenie gminy – nie zostaną one wymienione. Wszelkie nowe materiały będą wydawane już z nowymi wzorami.

Szanowni Mieszkańcy!

Nowe wzory herbu i flagi zostały starannie przygotowane, by odpowiadały szczegółowym wymaganiom, o których pisaliśmy powyżej.

 HERB:

herb

 FLAGA

flaga 1   flaga 2

Zapraszamy do przekazania nam Państwa zdania, które dostarczymy Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Wronki:

– w sprawie herbu oczekujemy opinii na adres promocja@wronki.pl;

– w sprawie flagi prosimy o oddanie głosu na jeden z dwóch wzorów.

 

Swój głos możesz oddać klikając TUTAJ (sonda znajduje się na dole strony).