Echa debaty społecznej

W grudniu ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach zorganizowała we Wronkach debatę społeczną.

Realizacja wielu tematów poruszonych podczas spotkania nie leży w kompetencji Policji. Dlatego sprawy te zostały przedstawione odpowiednim instytucjom, które na przekazane wnioski odpowiedziały. Pytanie tylko czy takich odpowiedzi oczekiwali uczestnicy debaty.

 

Poruszana problematyka dotyczyła w dużej mierze przebudowy dróg oraz zmiany oznakowania na terenie miasta i gminy Wronki. Drogi, do których odnosili się uczestnicy debaty, to zarówno drogi gminne, powiatowe jak i wojewódzkie, dlatego też wnioski przekazaliśmy do trzech zarządców dróg.

Podaje oficer prasowy KPP w Szamotułach, st. sierż. Sandra Śrama. Dalej na stronie Komendy Powiatowej czytamy:

Mieszkańcy proponowali m. in. przebudowę wyjazdu z Placu Targowego przy ul. Poznańskiej we Wronkach, a także poszerzenie oraz oznakowanie jako dwukierunkowej, drogi wjazdowej na Plac Targowy od strony Powstańców Wielkopolskich. Zmiany w oznakowaniu oraz przebudowy miały też dotyczyć ul. Granicznej, Alei Wyzwolenia, ul. Mickiewicza, drogi prowadzącej przez Stróżki, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz dróg w Nowej Wsi.

Jeden z uczestników grudniowego spotkania zwracał uwagę na oznakowania przejść dla pieszych na terenie miasta. Policja otrzymała już odpowiedzi na przedstawione wnioski, również na ten dotyczący przejść.

Uczestników wronieckiej debaty informujemy więc, iż Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zaplanował przeprowadzenie kontroli oznakowania w rejonie ul. Poznańskiej oraz Chrobrego, a także oznakowania przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich z terenu miasta i gminy Wronki. Po wstępnej lustracji nie ujawniono poważnych nieprawidłowości, a drobne braki zostaną uzupełnione.

W odniesieniu do wniosku o przebudowę Placu Targowego z podziałem na dwa pasy ruchu i domyślnie z możliwością skrętu w lewo w kierunku Rynku otrzymaliśmy informację, iż inwestycja ta jest niemożliwa ze względu na występowanie dwóch pasów ruchu w obrębie skrzyżowania, co mogłoby spowodować powstanie potencjalnego punktu kolizyjnego.

Kolejny wniosek uczestników debaty odnosił się do budowy chodnika wzdłuż drogi w miejscowości Nowa Wieś. W tym zakresie Komenda Powiatowa otrzymała odpowiedź, że:

brana jest pod uwagę inwestycja w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od Wronek do skrzyżowania z drogami 186 i 116. Rozbudowa drogi jest częścią większej inwestycji, która z uwagi na znaczny koszt przedsięwzięcia będzie realizowana etapowo i tak uzależniona jest od środków z Unii Europejskiej.