O bezpieczeństwie seniora

W czwartek przedstawiciele instytucji dbających o bezpieczeństwo, przeprowadzili spotkanie dla seniorów z Wronek. W prewencyjnych działaniach udział wzięli: emeryci, renciści oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”.

bezpieczenstwo-wronki

Policjanci z terenu powiatu szamotulskiego od ubiegłego roku realizują działania w ramach programu „Bezpieczne życie seniorów”. Celem programu jest podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu na ich bezpieczeństwo prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Inicjatywa ma również łączyć różne organy, dbające o bezpieczeństwo, we wspólnej akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

Właśnie w związku z powyższym programem gmina Wronki oraz Policja wspólnie zorganizowały spotkanie z seniorami poświęcone bezpieczeństwu. W spotkaniu uczestniczyli: emeryci, renciści oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”.

Czwartkowe spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór. Podczas działań poruszana była różnorodna tematyka w zakresie bezpieczeństwa. Zastępca komendanta Komisariatu Policji we Wronkach – nadkomisarz Piotr Grynia – omówił założenia programu „Bezpieczne Życie Seniorów” oraz poinformował uczestników o metodach działania oszustów, przestrzegał również przed pochopnym zaufaniem w stosunku do nieznajomych osób. Zastępca komendanta zachęcał do bezpośredniego kontaktu z Policją w sytuacji, gdy seniorzy czują się zagrożeni. Kom. Piotr Grynia podkreślił również, że Policja jest formacją, która ma służyć mieszkańcom, gdy zachodzi taka potrzeba.W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Straży Miejskiej, Ratownictwa Medycznego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szamotułach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach.

Przewodniczący wyżej wspomnianej Komisji omówił problem przemocy stosowanej wobec starszych osób oraz zagadnienie uzależnienia od alkoholu.

Urszula Gołąb z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szamotułach omówiła m. in. zasady zdrowego żywienia. Każdy chętny mógł sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokolizera. Ten punkt programu był szczególnie atrakcyjny dla osób niestroniących od tytoniu.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie strażnika miejskiego (będącego jednocześnie ratownikiem medycznym OSP Wronki) oraz ratownika medycznego. Omówili oni zasady udzielania pierwszej pomocy. Mówili o idei ICE – wpisaniu do telefonu komórkowego pod nazwą ICE imienia bliskiej osoby i jej numeru telefonu. Zwrócili uwagę, że taka czynność może bardzo pomóc ratownikom medycznym, którzy interweniują na miejscu wypadków. Wielokrotnie pojawiają się bowiem trudności w skontaktowaniu się z krewnymi lub bliskimi osób poszkodowanych.

 

Tekst – st.sierż. Sandra Śrama, KPP Szamotuły
Zdjęcie – Artur Hibner, UMiG Wronki