Zaplanuj rozwój gminy

Gmina Wronki przystąpiła do opracowywania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020”. Jest to jeden z ważniejszych dokumentów, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania i jednocześnie zhierarchizować potrzeby. Dokument ten określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Chcemy aby mieszkańcy Wronek aktywnie uczestniczyli w pracach nad dokumentem. W I etapie prosimy Państwa o wypełnienie anonimowej ankiety, której analiza znajdzie swoje odzwierciedlenie w opracowywanym dokumencie. Termin wypełniania ankiet i odsyłania ich na adres mailowy (poczta@wronki.pl) lub pocztą (ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki), mija w dniu 11 lipca 2014r. Druki ankiety można również odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach.

Ankieta – SRG Wronki.doc