Oświadczenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego

Wczoraj wieczorem poznaliśmy treść oświadczenie Zarządu Powiatu Szamotulskiego w związku z informacjami prasowymi związanymi ze sprawą remontu drogi Pierwoszewo-Biezdrowo.

Przedstawiamy jego treść.

W nawiązaniu do listu Burmistrza Wronek Mirosława Wieczora informujemy, że Zarząd Powiatu Szamotulskiego realizuje od lat zadania na drogach powiatowych w konsultacji z poszczególnymi burmistrzami i wójtami gmin powiatu. Partycypacja gmin pozwala na realizowanie przez powiat większej ilości zadań w ciągu roku budżetowego. Burmistrzowie i wójtowie, a także rady poszczególnych gmin to rozumieją, dzięki czemu wspólnie cieszymy się dobrą współpracą w tym zakresie. Chcemy, żeby nadal tak było i nie zgadzamy się z insynuacjami i niedopowiedzeniami zawartymi w publicznych wypowiedziach Burmistrza Wronek, Mirosława Wieczora, cytowanymi we wczorajszych i dzisiejszych przekazach medialnych.

Pragniemy przedstawić sprawę przebudowy drogi powiatowej 1839 P Pierwoszewo – Ćmachowo szczegółowo, gdyż burmistrza Wronek w swych wypowiedziach ewidentnie celowo mija się z prawdą i stawia Zarząd Powiatu w złym świetle. Nam z kolei zależy na tym, by ta droga, tak ważna dla mieszkańców Wronek, była przebudowana w bieżącym roku i by mieszkańcy znali fakty, a nie hasła, zawierające fakty i słowa wyjęte z kontekstu. Innymi słowy – zmanipulowane.

Powiat wystąpił we wrześniu 2013 roku o dofinansowanie do inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839 P Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo- Biezdrowo na długości ok. 2,150 km” z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( NPPDL). Wtedy też otrzymaliśmy uchwałę nr XXXIV/292/2013 z dnia 11 września 2013 roku Rady Miasta i Gminy Wronki o pomocy Gminy Wronki w realizacji zadania. Jak wynika z zapisów w tej uchwale i jej uzasadnienia była to tylko uchwała intencyjna, warunkowa i związana z planowanym przez Powiat Szamotulski uzyskaniem dofinansowania z NPPDL.

Następnie, 26 września 2013 roku, podpisano stosowną umowę, której warunkiem udzielenia pomocy było otrzymanie przez powiat dofinansowania z NPPDL. Pomoc Gminy była liczona z uwzględnieniem dofinansowania zewnętrznego i dlatego wystąpiliśmy o kwotę 259.398,00 zł.

W związku z tym, że powiat nie uzyskał dofinansowania w zeszłorocznym naborze na to zadanie, pismem z dnia 21 marca br. wystąpiliśmy do Burmistrza o zaproponowanie Radzie Miasta i Gminy Wronki odpowiedniej uchwały o pomocy do tego zadania, już przy założeniu braku dofinasowania z NPPDL. Po otrzymanej odpowiedzi z dnia 24 kwietnia br. o niemożliwości wygospodarowania z budżetu Gminy Wronki środków o wartości 520.000,00 zł, Zarząd Powiatu postanowił zlecić dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych przygotowanie nowego zakresu przebudowy, celem zaproponowania gminie Wronki partycypacji w wysokości możliwej do zaakceptowania. Pismo burmistrza rozumieliśmy bowiem wtedy jako przedstawiające faktyczne okoliczności. Nie spodziewaliśmy się, że kolejna zaproponowana kwota będzie w przyszłości przedstawiana, jako wyraz naszego niezdecydowania czy niekonsekwencji. Pismem z dnia 10 czerwca br. poinformowaliśmy o wartości kosztorysowej zadania i szacunkowej pomocy Gminy Wronki po możliwej zmianie jego zakresu w kwocie 390.150,00 zł. Otrzymanie odpowiedniej uchwały o pomocy gminy pozwoliłoby na natychmiastowe podpisanie stosownej umowy pomiędzy Powiatem Szamotulskim i Gminą Wronki.

Niezrozumiałe jest dla nas to, że Burmistrz Wronek podkreśla w swych publicznych wypowiedziach, że powyższego zadania nie ma w budżecie Powiatu Szamotulskiego. Burmistrz przez kilka lat współpracy jest przecież, a przynajmniej powinien być świadomy, że w powiecie konkretne zadania na drogach zatwierdzane są przez Zarząd Powiatu, a Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala tylko wysokość środków z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach w powiecie. Nie ma w tym niczego dziwnego, nie jest to żadną nieprawidłowością czy uchybieniem, bo przecież każdy z naszych budżetów podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową i brak wyszczególnionych zadań drogowych nigdy nie był przez kontrolerów podważany.

Przebudowa odcinka Pierwoszewo – Biezdrowo jest ujęta w wykazie zadań planowanych do realizacji na drogach powiatowych, przyjętym przez Zarząd Powiatu Szamotulskiego w dniu 27 marca 2014 roku i przekazanym obecnym w tym dniu na sesji Rady Powiatu Szamotulskiego radnym. Obecni na sesji Rady Miasta i Gminy Wronki radni powiatowi: Witold Waroś i Przemysław Turowski wiedzieli więc o tym fakcie i mogli to potwierdzić Burmistrzowi.

Dziwi nas, że w poprzednich latach Burmistrz Wieczór nie widział problemu przy realizacji zadań na terenie Gminy Wronki przy tej samej konstrukcji budżetu powiatu szamotulskiego i deklarował partycypację w kosztach realizacji zadań, a Gmina Wronki przekazywała pomoce finansowe miedzy innymi na budowę chodnika na odcinku Samołęż – Nowa Wieś, remont chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. we Wronkach, remont ul. Nowej we Wronkach, remont drogi Wierzchocin – Głuchowo, remont ul. Klasztornej , remont chodnika przy ul. Mickiewicza we Wronkach.

Mamy świadomość tego, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą dokonywać zmian w swoich budżetach w trakcie roku budżetowego. Deklarowana przez Pana Burmistrza wola partycypacji w tym zadaniu mogłaby więc znaleźć odzwierciedlenie w postaci odpowiedniej, wiążącej uchwały.

Zarząd Powiatu pragnie podkreślić, że współpraca z gminami w sprawie realizacji zadań na drogach powiatowych układa się bardzo dobrze. W ostatnim tygodniu Starosta rozmawiał na ten temat z pięcioma z ośmiu burmistrzów i wójtów. Nie było żadnych uwag czy zastrzeżeń. Burmistrz Mirosław Wieczór w ostatnim czasie nie kontaktował się z Zarządem Powiatu. Ubolewamy, że woli wyrażać swoje opinie, oparte na dowolnie wybranych faktach, poprzez portale internetowe.