Urząd miasta: Podsumowanie nowego systemu gospodarki odpadami

„Koniec dzikich wysypisk w lasach i przy drogach. Początek segregacji odpadów! Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zakłada on przejęcie przez gminy zarządzania odpadami komunalnymi, a przez to uzdrowienie gospodarki odpadami w kraju. To system, który obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.” ~Źródło

Tak zaczęła się rewolucja zagospodarowania odpadami którą rok temu zafundowało nam Ministerstwo Środowiska. Miała ona na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.
Trud ten spadł na barki gmin w Całej Polsce.
Dzisiaj Urząd Miasta i Gminy Wronki przedstawia kilka faktów na temat organizacji postawionych wymagań.

Wprowadzanie systemu

Faktyczne wprowadzenie systemu 1 lipca 2013 zostało poprzedzone przygotowaniami sięgającymi aż stycznia roku 2012:

od stycznia 2012 r. – zbieranie i analiza danych, określenie gminnych wskaźników.
od października 2012 r. – wprowadzenie pakietu 8 uchwał – gminne regulacje.
od lutego 2013 r. – kampania informacyjna: ulotki, docieranie do mieszkańców, 22 otwarte spotkania, szkolenie dla radnych, kampania prasowa.
kwiecień 2013 r. – przygotowanie przetargu.
1 lipca 2013 r. – podpisanie umowy.
Z dniem 1 lipca 2013 gmina przejęła odpowiedzialność za odpady komunalne.

Zestawienie ilościowe odebranych odpadów komunalnych

Zestawienie ilościowe odebranych odpadów komunalnych zmieszanych

Osiągnięte poziomy w roku 2013

Jednocześnie przy odbiorze takich ilości odpadów osiągnięto następujące wskaźniki:

  • Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 28%
  • Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 11 %
  • Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%

Porównanie osiągniętych poziomów do wymaganych ustawowo

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z grafiki wynika, że na czas tworzenia statystyk 3678 złożonych deklaracji pokrywa 90% mieszkańców gminy. Fakt za który należy pogratulować mieszkańcom Wronek jest taki: tylko co 10 deklaracja oznajmiała, że dostarczać będą odpady nieselektywne – zmieszany plastik, szkło, metal itd.

Dlaczego sukces?

KOMPLEKSOWOŚĆ
(szczegółowa analiza sytuacji, zastosowanie odpowiednich metod, logika harmonogramu działań, edukacja ekologiczna)
ELASTYCZNOŚĆ
(wprowadzenie zróżnicowania stawek, zmiany formuły PSZOK-u, dostosowania ze strony przedsiębiorcy obsługującego)
DIALOG
(kampania informacyjna, spotkania, internetowe forum wymiany informacji, działania profilaktyczne)
NOWOCZESNOŚĆ
(kampania edukacyjna, komunikacja elektroniczna, system smsowych powiadomień, system płatności masowych)

Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu

Podsumowanie płatności

POZIOM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM I FUNKCJONOWANIEM NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI stan na 31.12.2013 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 540 686,50 zł

Kampania informacyjna: 28 406,99 zł

Koszty administracyjne: 59 566,26 zł

PSZOK: 200 000 zł

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rozliczenie finansowe systemu

Przykłady kampanii edukacyjnej

www.odpady.wronki.pl