"Szkoła na piątkę" – Zespół Szkół nr 2

To, że Zespół Szkół Nr 2 im Stanisława Konarskiego we Wronkach jest szkołą na piątkę nie jest hasłem reklamowym zamieszczanym tak często w folderach różnych jednostek edukacyjnych. To fakt potwierdzony w wielostronicowej publikacji opatrzonej nazwą „Raport z ewaluacji problemowej: Efekty. Zarządzanie”, podpisanej przez zespół wizytatorów i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ewaluacja jest jednym z elementów nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkół, prowadzonego przez kuratoria oświaty. Polega na zbieraniu i analizowaniu pochodzących z różnych źródeł informacji o pracy szkoły lub placówki. Ewaluacja przeprowadzona w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach w październiku 2012 roku przez zespół wizytatorów określiła poziom spełniania wymagań określanych szkołom przez państwo. Poziom ich realizacji określany jest w pięciu stopniach skali:
E – niski stopień realizacji wymagań
D – podstawowy stopień realizacji wymagań
C – średni stopień realizacji wymagań
B – wysoki stopień realizacji wymagań

A – bardzo wysoki stopień realizacji wymagań.

W naszej szkole ewaluacji poddano następujące wymagania:
1.W obszarze „Efekty”
– Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
– Uczniowie są aktywni
– Respektowane są normy społeczne
2. W obszarze „Zarządzanie”
– Funkcjonuje współpraca w zespołach
– Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
– Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

Wizytatorzy bardzo skrupulatnie analizowali dokumentację szkolną. Obserwowali zajęcia prowadzone przez losowo wybranych nauczycieli oraz przeprowadzali ankiety i wywiady z uczniami, nauczycielami, dyrektorem, rodzicami oraz przedstawicielami Organu Prowadzącego i jednostek współpracujących ze szkołą.

Dokładnej analizie poddano wszystkie zebrane informacje wskazując dla dwóch wymagań średni stopień realizacji (C), a dla pięciu wymagań wysoki stopień realizacji (B). W raporcie końcowym zamieszczone zostały liczne spostrzeżenia wizytatorów. Czytamy w nich między innymi: „W szkole prowadzona jest ilościowa i jakościowa analiza wyników egzaminów (…), a wnioski z analiz są wdrażane (…). W ramach przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego w części praktycznej, nauczyciele planują doskonalenie umiejętności komputerowych uczniów (…). Szkoła stwarza uczniom możliwości nabywania wiadomości i umiejętności zgodnych z podstawą programową. Nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów uwzględniając ich możliwości rozwojowe. (…). Nauczyciele podejmują i wdrażają działania dotyczące korelacji międzyprzedmiotowej, które mają na celu poprawę wyników egzaminu zawodowego w części praktycznej (…). W celu zwiększenia liczby uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego i maturalnego szkoła wdraża program obejmujący działania wychowawcze i doradztwo zawodowe (…). Szkoła jest bezpieczna (…). Dokonywane w szkole zmiany w sferze dydaktycznej, wychowawczej oraz w zakresie modernizacji bazy lokalowej są efektem wspólnie podejmowanych decyzji przez dyrektora, nauczycieli, rodziców, współpracowników szkoły i samorząd lokalny (…). Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły odzwierciedla pracę zespołową, służy doskonaleniu jakości pracy szkoły i planowaniu jej rozwoju.”

Czy oznacza to, że po takiej ocenie nic więcej nie należy już robić? Bynajmniej nie. Mimo, że raport potwierdził, iż jesteśmy szkołą, której rodzice powierzyć mogą bez obaw swoje pociechy, a pracodawcy młodocianych pracowników, to wdrażane przez nauczycieli i dyrekcję działania dydaktyczne i wychowawcze powinny przyczynić się do wzrostu efektów kształcenia zarówno w zakresie przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych.

Od czasu przeprowadzonej ewaluacji w naszej szkole minęło kilka miesięcy. Czas pokazał, że wysokie wyniki z przeprowadzonej kontroli nie były przypadkowe. W tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele naszej szkoły swoimi osiągnięciami przez cały czas potwierdzają wysoki poziom nauczania na wielu płaszczyznach.

Możemy pochwalić się następującymi sukcesami:
1 grudnia 2012 roku w szkole rozpoczęły się zajęcia z pilotażowego projektu „Odnawialne Źródła Energii”, który ma za zadanie przygotować wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE. Zajęcia te odbywały się regularnie pod kierunkiem Pani Emilii Górniak – nauczyciela chemii i Pana Wiesława Pupca – nauczyciela fizyki. W zajęciach brali uczniowie klas I i II technikum ekonomicznego i budowlanego, którzy wspólnie wykonali pracę pt. „Uciekające ciepło” Miło nam poinformować, że uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie zostali laureatami konkursu. Ich praca konkursowa znalazła się w gronie najlepszych projektów z całej Wielkopolski. Należy dodać, że do konkursu przystąpiło 30 szkół z Wielkopolski i z tego grona komisja konkursowa wyłoniła 5 równorzędnych laureatów. Biorąc pod uwagę fakt, że od nowego roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła otwiera kolejny profil o kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej udowodniliśmy, że jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania.
Kolejnym sukcesem, jakim możemy się pochwalić, są wysokie wyniki osiągnięte w konkursach i olimpiadach ekonomicznych,
w których biorą udział uczniowie technikum ekonomicznego.

W bieżącym roku szkolnym uczennice klas II, III i IV były laureatkami :
– IX Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, w której brały udział po raz pierwszy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu szamotulskiego. Elżbieta Ciszak i Joanna Malinowska – dziewczyny drużynowo zdobyły II miejsce, a indywidualnie IV i VI. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem Pani Emilii Górniak.
– XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich w Koninie. Tematem przewodnim tej edycji było „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie”. Do ścisłego finału zakwalifikowała się uczennica klasy IV TA Monika Marcinkowska. Natomiast Weronika Łabójewska otrzymała wyróżnienie w turnieju.
Finałowe zmagania polegały na wypełnieniu testu w języku polskim, języku obcym (do wyboru angielski lub niemiecki) oraz rozwiązaniu zadań w programie komputerowym. W tym roku była to analiza wskaźnikowa. Jako finalistce turnieju Monice przysługuje zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w części pisemnej.
Przygotowanie do turnieju polegało na zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie przekraczającym wymagania z podstawy programowej z przedmiotów ekonomicznych. Zadanie to wykonała na piątkę Pani Anna Lubik, która przygotowywała dziewczyny do olimpiady.
Eurokoło w naszej szkole działa już 12 rok pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie pani Agnieszki Sobkowiak. W kalendarz imprez szkolnych wpisany jest na stałe dzień, w którym uczniowie pracujący w Eurokole przedstawiają wyniki swojej całorocznej pracy nad kolejnym państwem należącym do Unii Europejskiej. Ale praca w Eurokole to nie tylko występy prezentujące wybrane państwo , to również przygotowania do konkursów o tematyce europejskiej. I tu kolejny sukces- uczennica klasy II technikum ekonomicznego Elżbieta Ciszak zajęła I miejsce w konkursie pt. „Jak Unia Europejska zmienia moje otoczenie / szkołę / miasto / gminę?” organizowanym przez posła na sejm RP Jakuba Rutnickiego. Film nakręcony przez naszą uczennicę prezentował zmiany, jakie zaszły w gminie Wronki dzięki funduszom europejskim i zrobił ogromne wrażenie na komisji konkursowej. W nagrodę Ela pojedzie do Brukseli, a „Bilet do Brukseli” otrzymała z rąk pana posła Jakuba Rutnickiego.
Języki obce nie są nam obce – to zdanie przyświecało przez cały rok uczniom oraz nauczycielom w naszej szkole. Przez cały rok trwały przygotowania do wymiany polsko – niemieckiej z zaprzyjaźnioną szkołą w Berlinie, której finałowe spotkanie odbędzie się w maju we Wrocławiu, a rewizyta w grudniu w Berlinie. Pani Sylwia Pogorzelczyk ucząca języka niemieckiego na zajęciach dodatkowych przygotowuje grupę młodzieży do spotkania z rówieśnikami. Nadmienić należy, że będzie to już trzecia wymiana w historii naszej szkoły.
Poza wymianą uczniowie również brali udział w konkursach językowych, w których odnotowywali sukcesy:
– Konkurs języka angielskiego „How to encourage young people to learn English?, którego laureatkami w kategorii „ Blog językowy/strona internetowa „ zostały Oliwia Dąbrowska i Paulina Rębarz z klas I technikum handlowego i budowlanego. Uczennice pracowały pod kierunkiem pani Agnieszki Rek – Duszyńskiej
– Konkurs Piosenki Niemieckiej „Jeder kann singen”. Wyróżnienie w tym konkursie wyśpiewała Ania Piotrowska z klasy I technikum ekonomicznego, a do konkursu przygotowywała ją pani Sylwia Pogorzelczyk
– XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu z języka angielskiego i języka niemieckiego „Pokaż nam język”. Duże grono braci uczniowskiej brało udział w tym roku w konkursach języka angielskiego i niemieckiego pod ciekawym tytułem „Pokaż nam język”. Uczniowie pracowali na zajęciach dodatkowych pod kierunkiem pani Bogny Sikory i Sylwii Pogorzelczyk. Podsumowanie konkursu odbyło się w Poznaniu, a uczniowie mieli również możliwość brania udziału w lekcji języka niemieckiego w ramach akcji „Deutsch Wagen Tour”.
– Sukcesy sportowe uczniów naszej szkoły są znane wronieckiej społeczności. W tym roku szkolnym postawiliśmy na piłkę siatkową. Trener drużyny i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego pan Sławomir Barszczewski przygotował do sukcesów naszych piłkarzy siatkowych. Nasza drużyna zdobyła II miejsce w Turnieju siatkarskim o Puchar Dyrektora ZS Nr 1 we Wronkach oraz III miejsce w Turnieju powiatowym , który odbywał się w Szamotułach.
– Sukcesy literackie, recytatorskie, a nawet plastyczne mają również na swoim koncie uczniowie naszej szkoły. Panie Barbara Sawala i Agnieszka Napierała – nauczycielki języka polskiego na zajęciach dodatkowych przygotowują uzdolnionych polonistycznie i plastycznie uczniów do wielu konkursów. W bieżącym roku szkolnym możemy pochwalić się osiągnięciami na szczeblu powiatowym i gminnym. Nasze uczennice brały udział w IX Konkursie Literackim dla młodzieży szkolnej Powiatu Szamotulskiego „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” 2012 i zdobyły: Srebrną Wronę- Eliza Figas, Brązową Wronę- Elżbieta Ciszak, a wyróżnienie zdobyła – Anna Dura. Kolejnym sukcesem mogą pochwalić się dziewczyny z klas maturalnych, które brały udział w Konkursie Plastycznym „Moja Ziemia Wroniecka”, gdzie III miejsce zdobyła Klaudia Rzysko, a Nagrodę Specjalną Dyrektora WOK otrzymała Sandra Mumot. Uczniowie biorący udział w konkursach recytatorskich na szczeblu powiatowym też przynoszą „Szkole u Konara” kolejne nagrody i wyróżnienia. Pochwalić się możemy wyróżnieniami w Zaduszkach Poetyckich, konkursie recytatorskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Kamila Henschke i eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – Marta Zawadzka. Dodać należy, że są to uczennice klasy pierwszej, więc droga do kolejnych sukcesów stoi przed nimi otworem.

Rok szkolny 2012/2013 jeszcze się nie zakończył, a nasi uczniowie i nauczyciele już udowodnili, że „Szkoła u Konara” jest na tytułową piątkę. Zapraszamy gimnazjalistów i ich rodziców do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną, jaką przygotowaliśmy na rok szkolny 2013/2014 i do podjęcia właściwej decyzji.

Szanowny Rodzicu, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się w szkole, która daje solidne wykształcenie na kierunkach ciekawych i umożliwiających znalezienie pracy. Jeśli pragniesz, aby Twoje dziecko uczyło się przyjaznej, rodzinnej atmosferze, gdzie priorytetem dla dyrekcji i nauczycieli jest przygotowanie młodego człowieka do startu w dorosłe życie- wybierz dla dziecka naszą szkołę – „Szkołę u Konara”.
Szanowny Gimnazjalisto – porozmawiaj ze swoimi kolegami, którzy uczą się w naszej szkole, oni wystawią nam opinię – jak jest w „Szkole u Konara” – chcesz się uczyć, poznawać nowych ludzi, zwiedzać ciekawe miejsca, czuć się bezpiecznie – wybierz nasz szkołę – Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Tekst: Joanna Kurek i Joanna Kubiak