Podsumowanie i podziękowania na Zamościu

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość, Jacek Janicki. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Kwaśnego, a na sekretarza Monikę Paluch. Przewodniczący Zarządu przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012 r. Do sprawozdania zebrani nie wnieśli uwag. Następnie prowadzący zebranie Jan Kwaśny poddał pod głosowanie uchwałę, udzielenia Zarządowi Osiedla Zamość absolutorium z tytułu wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2012 r. Za udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowało 100% zebranych.

Następnie przewodniczący odczytał pismo złożone przez p. Piotra Franka i p. Romana Kłosina o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Osiedla Zamość o treści:

Uprzejmie zwracamy się do Pana (przewodniczącego ZOZ) o zgłoszenie na najbliższym zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla Zamość naszej rezygnacji z pełnienia zaszczytnej funkcji członka Zarządu. Przyczyną naszej decyzji jest wiek (…). W tym miejscu dziękujemy członkom Zarządu za dotychczasową poprawną współpracę i mamy nadzieję, że nowy odmłodzony skład Zarządu będzie dumą mieszkańców Osiedla Zamość (treść podano za zgodą autorów pisma).

Po doczytaniu pisma poddano pod głosowanie przyjęcie rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków ww. członków Zarządu Osiedla Zamość. Większością głosów przyjęto rezygnację .Zarząd Osiedla i burmistrz w imieniu mieszkańców Zamościa i własnym, podziękowali rezygnującym za dotychczasową społeczną pracę w Zarządzie, wręczając dyplomy podziękowania, kwiaty oraz drobne upominki.

W punkcie następnym zebrania burmistrz przedstawił zebranym szczegółową informację o sposobie segregacji odpadów i wysokości opłat, które będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r. w naszej Gminie. Zainteresowanie mieszkańców segregacją odpadów było bardzo duże. Na zadawane pytania burmistrz udzielał odpowiedzi, posiłkując się slajdami.

W punkcie wolne wnioski zebrani pytali m.in. czy będzie budowana kładka przez rz. Wartę w 2014 r. Burmistrz poinformował, że będzie to zależeć od otrzymania środków finansowych z zewnątrz. Zgłaszano także postawienie wiaty przystanku autobusowego szkolnego w okolicy ulic Gajowej, ul. Łąkowej.

Po zakończeniu zebrania, w związku z rezygnacją w lutym z funkcji radnego Miasta i Gminy Wronki przez pana Wojciecha Kaszyńskiego, który był radnym okręgu wyborczego na Zamościu, delegacja Zarządu Osiedla Zamość w składzie: Jacek Janicki, Monika Paluch, Mateusz Radziwoniuk udała się do miejsca zamieszkania radnego, z podziękowaniem za dotychczasową współpracę z Zarządem Osiedla, na rzecz rozwoju osiedla Zamość.

Jan Kwaśny