Konkurs fotograficzny – "Niezapominajka"

REGULAMIN KONKURSU
pt: „Niezapominajka – tradycyjnie wielopokoleniowo”
(Niezapominajka – nie zapomnijmy o naszych korzeniach, o rodzicach, dziadkach i innych członkach rodzin, przekazujmy sobie tradycje i zwyczaje)

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”
Ul. 17 Stycznia 100 , 64-400 Międzychód

CELE KONKURSU:
– Poszerzenie wśród mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” wiadomości kultywowania tradycji i walorów uroków tradycyjnego obchodzenia Świąt Wielkanocnych
– Rozbudzenie zainteresowania problematyką Unii Europejskiej
– Zainteresowanie kierunkami realizacji celów i przedsięwzięć LGD
kształcenia świadomości dziedzictwa kulturowego oraz życia na wsi wielopokoleniowo
– Propagowanie Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” jako organizacji propagującej walory tradycji i kultury
– Zgłębienie poczucia tożsamości z „Naszą Małą Ojczyzną”
– Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
– Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
– Poszerzanie wiedzy i popularyzacja działań LGD

UCZESTNICY:
osoby pełnoletnie mieszkające na terenie 7 gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupy Działania

TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:
fotografia cyfrowa pokazująca więzi między pokoleniami, atmosferę obchodzenia świat, tradycji takich jak Święconka, potrawy, Śmigus Dyngus

FORMAT PRAC:
3 zdjęcia cyfrowe

TECHNIKA WYKONANIA:
dowolna

TERMINY (ETAPY KONKURSU):
Otwarcie konkursu: 28 marzec 2013
Zakończenie konkursu: 8 kwiecień 2013
Przeprowadzony na szczeblu Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w terminie do 14 kwietnia 2013r.
Prace zostaną oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną przez Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” komisję do 15 kwietnia 2013r.
Wystawa po konkursowa towarzysząca III Festiwalowi Produktu Lokalnego w dniu 20 kwietnia 2013r.w świetlicy Wiejskiej w Wartosławiu gmina Wronki organizowanemu przez Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” – uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na załączonym opisie, zawierającą: TYTUŁ ZDJĘCIA, imię i nazwisko autora, adres lokalizacji, imię/imiona i nazwiska osób na zdjęciu, adres e-mailowy autora, nr telefonu.
Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane

NAGRODY:
Uczestnicy których prace zostaną nagrodzone w II etapie otrzymają nagrody. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę po konkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę i wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Na stronie internetowej www.puszczanotecka.org zostaną opublikowane wyniki konkursu. Imiona i nazwiska oraz lokalizacja ogrodu oraz galeria zdjęć z uroczystości ogłoszenia wyników konkursu.

PRAWA ORGANIZATORÓW:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
Osoby przesyłające zdjęcia proszone są o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie zdjęć przez LGD Puszcza Notecka.
Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu
Irena Wojciechowska – Wiceprezes Stowarzyszenia
tel: 0-95 717 35 17, 0-500 432 077
e-mail: [email protected]
regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej www.puszczanotecka.org

PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES BIURA STOWARZYSZENIA:
[email protected] lub dostarczyć na nośniku elektronicznym (CD, Pendrive) do biura Stowarzyszenia
Ul. Piłsudskiego 17 ,
64-400 Międzychód