Śmieci sprawą gminy.

W celu zapoznania się z uchwałami dotyczącymi gospodarowania odpadami zajrzeliśmy na Biuletyn Informacji Publicznej. Zgodnie z XXIV sesją Rady Miasta w dniu 28 listopada 2012 r. uchwalono 4 ustawy poruszające ten temat.

1. XXIV /214/ 2012
W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. XXIV /215/ 2012
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

3. XXIV /216/ 2012
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. XXIV /217/ 2012
W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedstawiamy wyniki naszej interpretacji:

Ustalono 2 stawki dla różnych „gatunków” odpadów:

Uwaga, treść edytowana! (środa 13.06)
Dla budynków nie zamieszkałych (zakłady pracy, instytucje państwowe)
1. Za 1m3 nieposegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 160zł
2. Za usługi związane z opróżnieniem i transportem nieczystości ciekłych w wysokości 140zł za 1m3.
Są to stawki maksymalne. Istnieje możliwość wynegocjowania niższej opłaty. (Prawdopodobnie w deklaracjach, o których poniżej)

Dla budynków zamieszkałych, na jednego mieszkańca:
1. 18 zł za mieszkańca niesegregującego odpadów niezależnie ile ich wyprodukuje
2. 10 zł za mieszkańca segregującego odpady niezależnie ile ich wyprodukuje.

Stawki te dotyczą całej nieruchomości, niezależnie od ilości mieszkańców.

Jeżeli nieruchomość zamieszkuje większa liczba mieszkańców (np 2 rodziny), opłata jest ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłat.
Krótko mówiąc cała należność za śmieci będzie dzielona na mieszkańca nieruchomości i sumowana w rodzinach.

I w tym miejscu zaczynają się kontrowersje odnośnie planowanych zmian. Ponieważ z technicznego punktu widzenia mieszkańcem danej nieruchomości jest dajmy na to noworodek, który statystycznie produkuje 4 kg. śmieci a zapłaci (jego rodzice zapłacą) taką samą stawkę jak za osobę dorosłą w kwiecie wieku produkcyjnego, który produkuje min. 100 kg śmieci miesięcznie. Niestety w myśl ustawy opłaty nie mogą zostać różnicowane na podstawie… produkcji śmieci.

Opłata za zagospodarowanie odpadów
Wywóz śmieci opłacać będzie trzeba co dwa miesiące do 15 dnia miesiąca.

Jak i gdzie opłacić?
Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał opłaty płacić na podstawie deklaracji, jaką będzie trzeba wypełnić. Niestety nie udało nam się dokopać do ów deklaracji. Wiemy, że jednym z elementów będzie określenie czy wszyscy mieszkańcy odpady segregują, czy też nie.

Ciekawe jak rozwiązuje się sytuację, w której jeden z mieszkańców nie segreguje śmieci, a reszta tak.

Opłata bez wezwania będzie musiała zostać uiszczona na konto bankowe.

Czy opłata obejmuje działalność gospodarczą?
Nie. Nawet jeśli prowadzimy działalność w domu, to śmieci z działalności nie są naliczane w sposób tu przedstawiany. A jak? Tego niestety ustawa nie wyjaśnia.

Jak często i ile odpadów będzie wywożonych?
Raz na miesiąc, w zależności od ilości mieszkańców w danej nieruchomości minimum wynosi:

1 – 4 mieszkańców – Jeden pojemnik o pojemności 110L do odpadów mieszanych oraz po jednym worku z folii LDPE na „odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie” (segregowanych).

5 i więcej mieszkańców – jeden pojemnik 240L do odpadów mieszanych oraz po 2 worki folii na odpady segregowane.

Dla nieruchomości wielorodzinnej – jeden pojemnik o pojemności 1100L lub odpowiednią ilość mniejszych pojemników przy ilości nie przekraczającej 35 mieszkańców i po 9 worków na odpowiednią frakcję odpadów.

Dla nieruchomości wielorodzinnej powyżej 35 mieszkańców odpowiednio większą liczbę pojemników 1100L lub o mniejszej pojemności i ilość worków dostosowanych do liczby mieszkańców.

Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności do gromadzenia odpadów w innych pojemnikach niż wymieniono.

Harmonogramy odbiorów odpadów zostaną podane na tablicach informacyjnych.

Wszystkie zmiany wprowadzone będą od 1 lipca 2013.

Co sądzicie o wprowadzonych zmianach?
Czy według tego systemu opłaty za wywóz śmieci wzrosną/zmaleją czy zostaną bez zmian?

Trzeba jeszcze brać pod uwagę, że w sejmie RP znajduje się poprawka tej ustawy chwilowo przesunięta pod obrady na koniec miesiąca. Nieoficjalnie urząd miasta Wronki twierdzi, że ewentualna poprawka może spowodować konieczność ponownego ustalania opłat.