Wybory Zarządu Osiedla Zamość

W dniu 24 lutego 2011r. odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zamość. Celem zebrania było przeprowadzenie wyborów i wybranie Zarządu Osiedla Zamość. W zebraniu uczestniczyło 39 osób. Udział w głosowaniach brało 38 mieszkańców Osiedla Zamość. W zebraniu uczestniczyli także radni Rady Miasta i Gminy: Tomasz Cyran, Romuald Prajs, Bartłomiej Roszak.

Zebraniu przewodniczył burmistrz MiG Wronki, Mirosław Wieczór. Zebrani wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Tomasz Ziółek-przewodniczący, Łukasz Radziwoniuk i Grażyna Szorcz –członkowie.

Do Zarządu Osiedla Zamość kandydowali i w wyniku tajnego głosowania otrzymali następującą ilość głosów:
1.Jacek Janicki – 32
2.Mateusz Radziwoniuk – 32
3.Jan Kwaśny – 33
4.Sebastian Duks – 28
5.Monika Paluch – 28
6.Piotr Frank – 23
7.Jerzy Śmiłowski – 32
8.Romuald Prajs – 11
9.Stanislaw Żołądkowski – 27
10.Roman Kłosin – 24
11.Witold Nowak – 19

Do składu Zarządu Osiedla Zamość wybrano:
1.Jacek Janicki 32
2.Mateusz Radziwoniuk 32
3.Jan Kwaśny 33
4.Sebastian Duks – 28
5.Monika Paluch – 28
6.Piotr Frank – 23
7.Jerzy Śmiłowski – 32
8.Stanisław Żołądkowski – 27
9.Roman Kłosin – 24

Romuald Prajs -radny MiG Wronki i p. Witold Nowak nie zmieścili się w dziesięcioosobowym Zarządzie Osiedla Zamość.

Następnie zgłoszono kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zamość, którzy w wyniku tajnego głosowania otrzymali następująca ilość głosów:
1.Jacek Janicki – 18
2.Jan Kwaśny – 9
3.Jerzy Śmiłowski – 8

Przewodniczącym Zarządu Osiedla Zamość wybrano Jacka Janickiego.

W czasie przerw pomiędzy głosowaniami i po zakończeniu, burmistrz odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców Osiedla Zamość, a także radnych z Zamościa.

W dniu 03.03.2011 r. Zarząd Osiedla Zamość na pierwszym posiedzeniu ze swojego składu wybrał na z-cę przewodniczącego ZOZ Jana Kwaśnego, a sekretarzem została Monika Paluch.
Jan Kwaśny