XLII sesja Rady MiG Wronki

XLII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w dniu 26 maja 2010 r. o godz. 10.00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach ul. Poznańska 59.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny wody dla wybranej taryfowej grupy odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi we Wronkach.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Ryszard Firlet

Źródło: wronki.pl