Ratusz » Oświata i wychowanie

Przedstawione poniżej dane dotyczące realizacji zadań w obszarze oświaty i wychowania na terenie gminy Wronki zostały ujęte w okresie roku kalendarzowego, tj. na koniec 2018. Szczegółowa informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie przedstawiana jest Radzie Miasta i Gminy Wronki do końca października każdego roku i odnosi się do funkcjonowania placówek oświatowych w przedziale czasowym, jakim jest rok szkolny. Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Gmina Wronki jest organem prowadzącym dla ośmiu placówek oświatowych. Są to:

  1. Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat”, Wronki, os. Borek 20,
  2. Przedszkole nr 2 „Wronczusie”, Wronki, Plac Wolności 6,
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka, Wronki, ul. Mickiewicza 5,
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, Wronki, ul. Poznańska 46,
  5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta, Wronki, ul. Polna 5,
  6. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Arkadego Fiedlera, Nowa Wieś, ul. Szkolna 5,
  7. Szkoła Podstawowa w Biezdrowie im. Wincentego Witosa, Biezdrowo 9,
  8. Szkoła Podstawowa w Chojnie im. Agnieszki Bartol, Chojno-Wieś 79.

Ponadto w 2018 r. gmina udzieliła dotacji na działanie placówek niepublicznych:

  1. Przedszkola „ AMICA KIDS”, Wronki, os. Borek 21, do którego na koniec 2018 r. uczęszczało 128 dzieci, a funkcjonowało 8 oddziałów (2 oddziały „0”, 6 oddziałów poniżej „0”),
  2. Przedszkola „Mali odkrywcy”, Wronki, ul. Partyzantów 5 – 47 dzieci, 3 oddziały.

W sprawie realizacji dotacji podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIV/374/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Kryteria rekrutacji do placówek oświatowych w Gminie Wronki zostały ustalone uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIV/368/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalania kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wronki.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nastąpiła konieczność podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Wronki nowej uchwały określającej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta i Gminy Wronki podjęła uchwałę Nr LI/247/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki. W uchwale ustala się również, czas, w którym przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy – z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat”

Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” w 2018 r. prowadziło 12 oddziałów dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w tym 4 oddziały przygotowania przedszkolnego, tzw. „0”. Na koniec 2018 roku do tego przedszkola uczęszczało łącznie 262 dzieci, w tym 87 do oddziałów „0”.
W Przedszkolu nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach, realizowane były zajęcia rewalidacyjne dla 9 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W placówce pracowało łącznie 31 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 13 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli mianowanych, 9 nauczycieli dyplomowanych. Ponadto zatrudniano 5 osób na stanowisku pomocy wychowawcy. W 2018 roku podjęło pracę w tym przedszkolu 6 osób. Pracę wychowawców wspierało 14 pracowników administracji i obsługi. Przedszkole zajmuje jeden budynek o powierzchni około 2000 m 2 . Ogólna powierzchnia sal dydaktycznych wynosi 667,91 m2. W przedszkolu znajduje się też aula o powierzchni 120 m2. Z budynkiem sąsiaduje plac zabaw o powierzchni około 1500 m2. W 2018 r. uzupełniano wyposażenie i m.in. kupiono obieraczkę do ziemniaków, patelnię elektryczną, kosiarkę, rolety zewnętrzne, klimatyzator. Wykonano także naprawę dachu budynku. Wśród ważnych projektów realizowanych w 2018 roku przez placówkę można wymienić przyłączenie się do Międzynarodowego Projektu „Piękna Nasza Polska Cała” oraz do akcji Rekord dla Niepodległej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, w której wzięła udział cała społeczność przedszkolna. Także dwie grupy przedszkolne (50 dzieci) przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie do ruchu już od najmłodszych lat.

Przedszkole nr 2 „Wronczusie”

Przedszkole w 2018 r. prowadziło 6 oddziałów wychowania przedszkolnego dla dzieci (bez oddziału „0”). Na koniec 2018 roku do tego przedszkola uczęszczało łącznie 150 dzieci. Przedszkole zatrudniało 14 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 3 nauczycieli kontraktowych, 8 nauczycieli mianowanych, 1 nauczyciel dyplomowany. Pracę wychowawców wspierało 11 pracowników administracji i obsługi. Przedszkole zajmuje dwa budynki o powierzchni około 845,08 m 2 . Z budynkiem sąsiaduje plac zabaw o powierzchni około 1051,8 m 2 . Przedszkole w 2018 roku zakupiło piec konwekcyjno-parowy, który znacząco wpłynął na jakość i czas serwowanych posiłków. Wśród ważniejszych projektów realizowanych w 2018 r. można wymienić współpracę z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szamotułach w zakresie realizowanych programów „Moje dziecko idzie do szkoły” (promowanie zdrowego stylu życia z naciskiem na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną) oraz „Czyste powietrze wokół nas”. W 2018 r. Przedszkole nr 2 realizowało 3 innowacje pedagogiczne, w których brały udział wszystkie dzieci: „Nowe Wędrówki Bena Poczytajka”, „Pocztówkowe Przedszkole Wronczusia” (nawiązanie kontaktu z dziećmi z różnych placówek na terenie całej Polski) oraz „Wronczusiowa akademia zdrowia”. Przedszkole nr 2, uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIX/410/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 2 we Wronkach, otrzymało imię „Wronczusie”.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa nr 1 w 2018 r. prowadziła 18 oddziałów szkolnych dla 354 uczniów, w tym 120 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 7 oddziałach klas 1–3 uczyło się 142 dzieci, a do 11 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 212 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonował jeden oddział przygotowania przedszkolnego. 5 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 53 uczniów klas szóstych, a we wrześniu 2018 r. przyjęto 46 uczniów do klas pierwszych. W placówce pracowało łącznie 36 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli stażystów, 7 nauczycieli kontraktowych, 11 nauczycieli mianowanych, 14 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku pracę podjęło 5 osób, a 3 nauczycieli przeszło na emeryturę. Pracę wychowawców wspierało 7 pracowników administracji i obsługi. Szkoła zajmuje 2 budynki o całkowitej powierzchni 1274,4 m 2 . Znajduje się w nich 11 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica. Przy szkole znajduje się boisko o utwardzonej nawierzchni – 2 100 m 2 i plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 roku zgromadzonych było 8927 woluminów. Zakupiono znaczące dla placówki wyposażenie, m.in. drzwi, komplet mebli do sali lekcyjnej, projektor, 8 laptopów, kserokopiarkę, 12 robotów edukacyjnych. Również odmalowano pomieszczenia lekcyjne. W 2018 roku w szkole realizowano kilka innowacji pedagogicznych: zajęcia artystyczne „Dźwiękiem malowane”, program edukacji leśnej „Las bliżej nas”, zajęcia polonistyczno – dziennikarskie, których głównym celem było tworzenie gazetki szkolnej „Co w Jedynce piszczy?” oraz innowacja „Mistrz programowania”. Uczniowie uczestniczyli też w programach ogólnopolskich: Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Bądźmy Poszukiwaczami Autorytetów”, projekcie edukacyjnym „Dzieci Listy Piszą”, w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jedna grupa uczniów uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Szkolny Klub Sportowy. Co trzeci uczeń korzystał z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych, przedmiotowych, itp.). Szkoła realizowała zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 w 2018 r. prowadziła 19 oddziałów szkolnych dla 386 uczniów, w tym 122 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 8 oddziałach klas 1–3 uczyło się 172 dzieci, a do 11 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 214 uczniów. W Szkole Podstawowej nr 2 funkcjonował 1 oddział przygotowania przedszkolnego. 4 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 47 uczniów klas szóstych, a we wrześniu 2018 r. przyjęto 82 uczniów do klas pierwszych. W placówce pracowało łącznie 39 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 10 nauczycieli kontraktowych, 13 nauczycieli mianowanych, 13 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku pracę podjęło 7 osób, a 2 nauczycieli przeszło na emeryturę. Pracę wychowawców wspierało 8 pracowników administracji i obsługi. Szkoła zajmuje budynek o całkowitej powierzchni 2194,80 m2. Znajduje się w nim 11 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się boisko o utwardzonej nawierzchni – 1277 m 2 i plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 roku zgromadzonych było 7149 woluminów. W tym roku zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczej (stoły i krzesła uczniowskie, stół demonstracyjny, szafkę wodną), wyposażenie informatyczne (szafę serwerową oraz switch – zakupione w ramach projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego ,,Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), komputer, drukarki, ozoboty do nauki programowania (12 sztuk), rzutnik, pojemniki do transportu żywności (do punku żywieniowego). Najważniejszą inwestycją związaną z potrzebami uczniów i rodziców, była przebudowa drogi wewnętrznej przy szkole. W związku z tym wymieniono opłotowanie boiska szkolnego od strony ulicy. Został również wyremontowany mur na boisku szkolnym od strony zabudowań sąsiednich. W związku z reformą edukacji konieczne było przygotowanie sal do nowych wymogów – wykonano remont jednej z nich w celu przystosowania do pełnienia funkcji pracowni przyrodniczej, biologicznej, fizycznej i chemicznej (wymiana instalacji elektrycznej, wstawienie drzwi do sąsiedniego pomieszczenia, remont podłogi, szpachlowanie i malowanie ścian). Zmodernizowano oświetlenie ewakuacyjne na terenie szkoły oraz wykonano nowe oświetlenie w piwnicy. Gruntownie wyremontowano schody prowadzące do piwnicy. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 27 listopada 2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach”. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród 205 uczniów, w tym wśród 75 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz poprawa warunków dydaktycznych. W ramach projektu są prowadzone dla uczniów klas 0–6 zajęcia rozwijające i dydaktyczno- wyrównawcze. Szkoła brała udział w projekcie ,,Aktywna tablica”. Efektem podjętych działań było pozyskanie tablicy interaktywnej oraz monitora dotykowego. Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczy w wielu ogólnopolskich programach. Najistotniejsze z nich zostały poniżej przedstawione. Po raz kolejny szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego ,,Programu dla szkół” pod patronatem Agencji Rynku Rolnego. Programem zostało objętych 333 uczniów klas 1–6. W ramach akcji dzieci otrzymywały bezpłatnie 3 razy w tygodniu porcje świeżych warzyw i owoców oraz przetwory mleczne, typu: mleko, jogurt, kefir. Jak co roku szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Trzymaj formę” organizowanym przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach. Również uczniowie klas szóstych brali udział w unijnym programie ,,Hej, słyszysz???” realizowanym przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu; efektem udziału w programie było przebadanie dzieci pod kątem sprawności słuchu. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Celem projektu było pokazanie dzieciom, jak uniknąć zagrożeń podczas codziennych aktywności oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Szkoła uczestniczyła także w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który skierowany jest do uczniów klas I-III. Podczas zajęć dzieci poznają zasady udzielania pomocy, a dzięki ćwiczeniom pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Pod patronatem Stowarzyszenia CREO oraz Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka realizowany jest w szkole projekt „Wielkoduchy”, który powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną wśród najmłodszych uczniów. Dwie grupy uczniów uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Szkolny Klub Sportowy. W szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna „Nie łam się – trzymaj się prosto!” prowadzona w ramach profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci z oddziału „0”, klas pierwszych oraz ich rodziców. Co drugi uczeń korzystał z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych, językowych, przedmiotowych, ekologicznych, kulinarnych, gier planszowych, robotyki). Szkoła realizowała zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta

W 2018 r. w związku z reformą oświatową konieczne było nadanie nowego statutu szkołom, które ulegały przekształceniu z gimnazjum w szkołę podstawową. I tak statut dla Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach został nadany uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki Nr XLIV/369/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach. Szkoła Podstawowa nr 3 na koniec 2018 r. prowadziła 22 oddziały szkolne dla 504 uczniów, w tym w 3 oddziałach klas 4–6 (sportowych) uczyło się 71 dzieci, do 13 oddziałów klas 7– 8 uczęszczało 299 uczniów (w tym 2 oddziały sportowe), a do 6 oddziałów klas 3 gimnazjum uczęszczało 134 uczniów. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 110 uczniów klas trzecich gimnazjum. Nauczanie indywidualne realizowane było dla jednego ucznia. W placówce pracowało łącznie 48 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli stażystów, 11 nauczycieli kontraktowych, 20 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku podjęło pracę w tej szkole 10 osób, a 2 nauczycieli przeszło na emeryturę. Pracę wychowawców wspierało 17 pracowników administracji i obsługi. Szkoła prowadzi kuchnię. Stąd rozwożone były posiłki do pozostałych szkół.
Szkoła zajmuje 2 budynki o całkowitej powierzchni 5 160,72 m 2 . Znajduje się w nich 20 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się boisko o utwardzonej nawierzchni – 1277 m 2 i plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 roku zgromadzonych było 12121 woluminów. Szkoła uczestniczyła w licznych programach, których inicjatorem był Państwowy Inspektorat Sanitarny, np. w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym ,,Trzymaj formę”, „Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej”, „Bądźmy zdrowi, wiemy – więc działamy”. Uczniowie klas drugich gimnazjalnych zrealizowali 12 tematycznych projektów edukacyjnych. 75% uczniów szkoły podstawowej i wszyscy uczniowie szkoły gimnazjalnej korzystali z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych, językowych, przedmiotowych, technicznych, przygotowujących do egzaminu).

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w 2018 r. prowadziła 14 oddziałów dla 232 uczniów, w tym 69 dzieci było spoza obwodu szkoły. W 5 oddziałach klas 1–3 uczyło się 97 dzieci, a do 7 oddziałów klas 4–6 uczęszczało 135 uczniów. W szkole funkcjonowały 2 oddziały przygotowania przedszkolnego. 4 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. W czerwcu 2018 r. szkołę opuściło 23 uczniów klas szóstych, a we wrześniu 2018 r. przyjęto 43 uczniów do klas pierwszych. 3 uczniów okresowo korzystało z nauczania indywidualnego. W placówce pracowało łącznie 23 nauczycieli, w tym jeden nauczyciel stażysta, 7 nauczycieli kontraktowych, 4 nauczycieli mianowanych, 11 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku podjęły pracę w tej szkole 2 osoby, a jeden nauczyciel podjął inne zatrudnienie. Pracę wychowawców wspierało 5 pracowników administracji i obsługi. Szkoła zajmuje 4 budynki o całkowitej powierzchni 908,5 m 2 . Znajduje się w nich 8 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, świetlica, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się boisko o utwardzonej nawierzchni – 80 m 2 , boisko trawiaste o wielkości 500 m 2 oraz plac zabaw. W szkolnej bibliotece na koniec 2018 roku zgromadzonych było 5 358 woluminów. W tym roku zakupiono z dotacji MEN pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni: przyrody, biologii, chemii i fizyki; także 5 kompletów klocków – LOFFI Robot, tablicę interaktywną, dotykową i projektor ultrakrótkoogniskowy, matę kodującą Mistrzów Kodowania. Dzięki udziałowi w programie KoderJunior ,,Szkoła Mistrzów Programowania” pozyskano 20 tabletów i 20 gier interaktywnych Scotii Go. Znaczące inwestycje przeprowadzone w 2018 r. to remont elewacji pawilonu II i budynku kotłowni – tynk silikonowy, malowanie korytarza w pawilonie I, klatki schodowej w budynku głównym. Szkoła uczestniczyła w licznych programach ogólnopolskich. Najważniejszy z nich to Koder Junior ,,Szkoła Mistrzów Programowania” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, który realizowało od lutego do czerwca 2018 r. 96 uczniów klas trzecich wraz ze swoimi nauczycielami. Partnerami szkoły w realizacji projektu byli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Pro Cultura. Od września 2018 uczniowie klas V uczestniczą w programie SuperKoderzy – uczą się programować LOFFI – roboty, a zajęcia prowadzi dwoje nauczycieli; programem objętych jest 60 uczniów. Ponadto w roku 2018 szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEFU i realizowała międzynarodowy projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Laleczki uszyte przez dzieci zostały sprzedane, a pieniądze przekazane do fundacji na pomoc dzieciom z Afryki. Szkoła w Nowej Wsi brała udział w Ogólnopolskiej Akcji Sadzenia Drzew ,,Święto drzewa wśród pól”. Zrealizowano wiele programów dotyczących bezpieczeństwa, m.in. Ogólnopolski Program ,,Bezpiecznie Tu i Tam” (bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera, a także przeciwdziałanie cyberprzemocy) oraz ,,Akademię Bezpiecznego Puchatka” (ogólnopolski program profilaktyczny skierowany do dzieci rozpoczynających naukę) i program prewencyjny ,,Bezpieczna szkoła” we współpracy z Policją i Strażą Miejską. Uczniowie
zaangażowali się również w Program Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” obejmujący naukę pierwszej pomocy. Tradycyjnie szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim programie ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Klasy trzecie z wychowawcami realizowały w formie projektu edukacyjnego zadania Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”.
Po raz kolejny w 2018 roku szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego ,,Programu dla szkół” pod patronatem Agencji Rynku Rolnego. Dzięki temu uczniowie otrzymywali porcje owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych. Dwie grupy uczniów uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie Szkolny Klub Sportowy. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi współpracuje z Politechniką Poznańska i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie uczestniczyli na Wydziale Fizyki UAM w wykładach ”Astronomiczne kalendarze i zegary” oraz „Inteligentny spektroskop
StethoMe”, w Nocy Naukowców oraz w XXI Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi jest współorganizatorem gminnego Przeglądu Teatralnego ,,Baśniogród”. Ponad 80% uczniów korzystało z różnorodnych form zajęć dodatkowych (sportowych, artystycznych, przedmiotowych). Szkoła realizowała zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, kształcenia specjalnego, w tym rewalidacyjne.