Nowe regulacje odpadowe – pytania i odpowiedzi

W styczniu 2020 r. weszły w życie nowe regulacje związane z systemem odbioru odpadów komunalnych. W związku z tym Urząd Miasta i Gminy Wronki opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania.

Czy właściciele domów jednorodzinnych, którzy mają jeszcze domek letniskowy w Chojnie i działkę w ROD, muszą płacić za wywóz odpadów z każdej nieruchomości?

W tym względzie nic się nie zmieniło. Za wywóz śmieci mieszkańcy muszą płacić z każdej nieruchomości, którą użytkują: za wywóz z nieruchomości w zależności od ilości osób zamieszkujących (12,50 zł za miesiąc od osoby w przypadku segregacji śmieci), za wywóz z nieruchomości letniskowej wg opłaty ustalonej nową uchwałą (nr XIII/134/2019 z dnia 30 października 2019 r.) w wysokości 169,00 zł na rok od nieruchomości letniskowej oraz stawkę ustaloną w opłacie ROD za użytkowanie ogródka działkowego (umowę na odbiór śmieci ustala Zarząd ROD).

Jak segregować bioodpady? W czym? Gdzie kupić pojemniki? Jakie powinny te pojemniki być?

Bioodpady to m.in. odpady pochodzące z ogrodu, np. ścięta trawa, części roślin, liście, drobne gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne i spożywcze (np. obierki, resztki jedzenia itp.). Przede wszystkim najtańszą formą ich utylizacji jest założenie przydomowego kompostownika. Bioodpady, których nie ma możliwości kompostowania, trzeba jednak umieścić w pojemniku. Ich wielkość i ilość uzależniona jest od potrzeb właściciela nieruchomości. Najczęściej wykorzystuje się pojemniki o wielkości 120 i 240 l. Pamiętać należy, że brązowe pojemniki na bioodpady, tak jak i pojemniki do odpadów zmieszanych, muszą spełniać wymagania polskich norm i być przystosowane do typowych systemów załadowczych pojazdów. W jednym pojemniku 240 l mieści się ok. 6 dawnych worków z bioodpadami. Pojemniki na bioodpady można kupić w marketach budowlanych, w niektórych firmach zajmujących się odbiorem odpadów, w sklepach internetowych. Przypominamy, że odpady można również dostarczać na PSZOK.

Jak działa system odbierania odpadów w gminie od 2020 r.?

Uchwała Rady Miasta i Gminy Wronki z 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określiła zmiany w systemie odbierania odpadów od dnia 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z jej zapisami  w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadów, ich odbiór następuje z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z tego systemu i funkcjonują obecnie na podstawie umów zawartych z przedsiębiorstwami posiadającymi właściwe zezwolenie. Na razie nie ulega zmianie wysokość stawek za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Nowa stawka dotyczy tylko odbioru z nieruchomości letniskowych. Nowością, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., jest konieczność zastosowania brązowych pojemników do odbioru bioodpadów. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości oddający odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami w gminie zobowiązani są do zakupu pojemników na bioodpady, które od 1 stycznia 2020 r. będą odbierane tylko i wyłącznie z pojemników, a nie tak jak dotychczas z worków. Wielkość i ilość pojemników musi być zgodna z potrzebami właściciela nieruchomości.

Co z odbiorem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od przedsiębiorców?

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje, punkty handlowe itp.) zostały od 1 stycznia 2020 r. wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy władający nieruchomością niezamieszkałą zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umowy z wybranym przez siebie podmiotem odbierającym odpady, który jest wpisany do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Rejestru Działalności Regulowanej. Rejestr dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Wywiązywanie się z tego obowiązku będzie podlegało weryfikacji przez Gminę Wronki.

Jakie regulacje prawne obowiązują w zakresie segregacji i odbioru odpadów?

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które obowiązuje od 1 lipca 2017 roku (m.in. regulacje dotyczące kolorystyki, oznaczenia pojemników i worków do zbierania i selekcjonowania odpadów).

3. Uchwała XIII/133/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 października 2020 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.

4. Uchwała nr XIII/134/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości z terenu Gminy Wronki.

5. Uchwała nr XIV/149/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wronki (m.in. szczegółowe regulacje dotyczące wielkości pojemników w zależności od ilości mieszkańców, regulacje dotyczące zbierania bioodpadów do pojemników).

6 Uchwała nr XIV/148/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Dlaczego nie można zużyć brązowych worków, które się jeszcze ma? Czy je wyrzucić? Dlaczego pojemnik na bio musi być brązowy?

Kolory worków i pojemników określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Dbałość o stan techniczny pojemnika leży po stronie właściciela nieruchomości. Firma odbierająca bioodpady w styczniu 2020 r. zabierze także wystawione przez mieszkańców worki, jednak nie wyda już nowych. Przy kolejnym odbiorze wymagany więc będzie pojemnik. Niewykorzystane worki można oddać do punktu PSZOK.

Czy wspólnoty, spółdzielnie lub inne podmioty zarządzające nieruchomościami wielorodzinnymi (kamienice, bloki, mieszkania zakładowe) muszą wyposażyć miejsca specjalnie przeznaczone do kontenerów na odpady (zasieki) w pojemniki na bioodpady?

Wszyscy właściciele, zarządcy nieruchomości muszą umożliwić mieszkańcom segregowanie bioodpadów. Nieruchomość wielorodzinna też musi zostać wyposażona w brązowe pojemniki na bioodpady w zależności od potrzeb (ilości mieszkańców).

Gdzie jest dostępny harmonogram wywozu odpadów? Jak długo obowiązuje?

Harmonogram odbioru odpadów na styczeń i luty 2020 r. dostępny jest na stronie www.wronki.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki w Biurze Obsługi Interesanta (hol – parter), a także u sołtysów.

via wronki.pl