Regulamin konkursu „Mój zwierzak”

REGULAMIN KONKURSU:
1. Będzie nam bardzo miło jeśli polubisz stronę organizatora moje Wronki oraz stronę sponsora Lalazoo.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu facebookowym moje Wronki film zgodny z tematyką konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik może umieścić TYLKO jeden film.
4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. W konkursie mogą brać udział osoby posiadające profile z prawdziwymi danymi – będzie to sprawdzane.
6. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej lub posiada zgodę autora na wykorzystanie treści, a także, że nie narusza ona praw osób trzecich. W przypadku podejrzenia oszustwa, naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zgłoszenia w Konkursie.
7. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883)
8. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a nagrody mogą być wysłane jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
1. Czas trwania konkursu: 4.12.2018 r. – 12.12.2018 r.
2. Zwycięzców wybierze komisja składająca się z organizatora i sponsora.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu tygodnia od zakończenia konkursu.

ODBIÓR NAGRÓD:

1. Po opublikowaniu wyników, zwycięzca ma tydzień na zgłoszenie się do organizatora konkursu w celu dostarczenia organizatorowi danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do wysłania zdjęcia zwierzaka wraz z nagrodą po jej otrzymaniu.
3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.