Za wodę zapłacimy mniej

Spółki wodociągowe musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe na okres trzech lat. Dotychczas taryfy, dla danego regionu, określało działające na nim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a zatwierdzane były przez rady gmin.

Wejście w życie ustawy o Prawie wodnym wniosło szereg zmian. Powstanie PGW Wód Polskich było kluczową zmianą tej ustawy. Jest to organ regulacyjny, który przejął szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przysługujących dotąd gminom, jak również zadania związane z realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W roku 2016 ceny za 1m3 wody na terenie gminy Wronki wahały się, w zależności od taryfowej grupy odbiorców, od 5,39 zł*  do 5,70 zł*

W roku 2017 za 1m3 wody płaciliśmy od 4,76 zł* do 4,82 zł*

W związku z zatwierdzoną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018r., ustalił taryfę, która obowiązywać będzie w okresie od dnia 24 maja 2018r. do dnia 23 maja 2021r. na terenie gminy Wronki, taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie: od 4,75zł* do 4,81zł*
Natomiast ceny za zbiorowe odprowadzania ścieków w zależności od taryfowej grupy odbiorców:
W roku 2016 ceny za 1m3 wyniosły 14,20 zł*
W roku 2017 za 1m3 ścieków płaciliśmy 13,77 zł*

Stawka dla mieszkańców gminy Wronki w okresie od dnia 24 maja 2018r. do dnia 23 maja 2021r. wynosić będzie 13,76 zł*.

Zmianie uległy również stawki opłaty abonamentowej, sprawdzić je można TUTAJ.

* cena brutto