Z Nowym Rokiem – nowe ustawy

Z dniem pierwszego stycznia zaczynają obowiązywać niektóre uchwały, nowelizacje uchwał, czy przepisy. Warto zapoznać się z niektórymi z uchwał, które weszły w życie w Nowy Rok.

1. Zmiany w przepisach o opłatach za przejazdy drogami krajowymi

Ustawa zmienia przepisy dotyczące kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty za przejazd drogami krajowymi, a także zwolnień z opłaty elektronicznej i opłat za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych, służb specjalnych oraz służb ratowniczych. Ustawa obowiązuje od 2 stycznia.

2. Wchodzi w życie ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji Przedsiębiorstwu Państwowemu Kopalnia Soli „Bochnia” lub jego następcy prawnemu, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Centralnej Pompowni „Bolko” sp. z o.o. w Bytomiu oraz Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu lub jej następcy prawnemu.

3. Weszła w życie tzw. ustawa okołobudżetowa
Obowiązująca od dziś ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa) uzupełnia budżet państwa na 2014 r. i zapewnia jego prawidłową realizację.

4. Pieniądze na odszkodowania za dekret Bieruta
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Przewiduje ona, że w latach 2014-2016 Warszawa będzie mogła otrzymać przejściowe wsparcie z Funduszu Reprywatyzacji na wypłaty odszkodowań za nieruchomości znacjonalizowane na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (tzw. dekretu Bieruta).

5. Nowelizacja ustawy o drogach publicznych – zyski z fotoradarów będą szły na poprawę bezpieczeństwa
Zgodnie z nowelizacją środki uzyskane z grzywien, nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary, będą trafiały na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Środki te będą przeznaczane na finansowanie inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz na ich budowę lub przebudowę.

6. Zmiany w strukturze kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP – dowództwo Marynarki przenosi się do Warszawy
Ustawa upraszcza i unowocześnia strukturę kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, m.in. wyraźnie rozdziela sprawy polityczno-strategiczne i administracyjne od ogólnego dowodzenia Siłami Zbrojnymi i dowództwa operacyjnego.

7. Weszły w życie zmiany w zakresie izb wytrzeźwień
Maksymalna opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień – w wysokości 300 zł, podlegająca corocznej waloryzacji – została określona w ustawie, a nie jak dotąd w rozporządzeniu. Konkretne stawki będą ustalane przez samorządy. Mówi o tym nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła już w życie.

8. Przepisy o składkach zdrowotnych rolników w 2014 r. już obowiązują
Weszła w życie nowelizacja ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. Przewiduje ona utrzymanie w 2014 r. zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, obowiązujących przez dwa ostatnie lata.

9. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej przedłuża funkcjonowanie starego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) o 3 lata (tj. do 1 marca 2017 r.) i umożliwia wykorzystywanie danych gromadzonych w tym systemie do podziału części oświatowej subwencji ogólnej między samorządy w latach 2014-2016.

10. Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Celem nowych przepisów jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi tak, aby do końca 2014 r. Polska miała szansę osiągnąć wymagane unijnymi przepisami poziomy odzysku i recyklingu tych odpadów.

11. Wchodzi w życie ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego
Nowa, całościowa regulacja systemu powiadamiania ratunkowego oraz określenie jego zadań i organizacji to główne założenia ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. System ma umożliwiać odpowiednio szybkie reagowanie w przypadku konieczności ochrony pięciu podstawowych wartości takich jak: życie, zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, mienie oraz środowisko.

12. Zmiany w PIT – nie będziemy płacić za darowizny
Zwolnienie z podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych praw majątkowych to główna zmiana wprowadzona do ustawy o podatku od osób fizycznych. Zmiana dotyczy opodatkowania udziałów i wkładów w spółdzielni, akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zwolniony z PIT będzie dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

13. Zmiany w nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – nauczyciele z przedszkoli pojadą taniej
Ustawa przyznaje nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach prawo do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

14. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Nowelizacja ustawy przekazuje dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) wybrane zadania z zakresu homologacji, obecnie wykonywane przez ministra właściwego do spraw transportu. Do realizacji przekazanych zadań zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia TDT jako jednostki inspekcyjnej, posiadającej stosowne procedury oraz wykwalifikowaną kadrę inżynierską.

15. Wchodzą w życie przepisy zwalniające kandydatów na wolontariuszy na koloniach z opłaty za informację o niekaralności

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym zwalnia kandydatów na wychowawców i kierowników kolonii, obozów lub innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy będą pracować jako wolontariusze, z opłat za uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o niekaralności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby te muszą przedstawiać taką informację organizatorowi wypoczynku. Dotychczas koszt wydania  informacji o niekaralności wynosił 50 zł. Ustawa weszła w życie 2 stycznia bieżącego roku.

16. MOSS – wchodzą w życie nowe przepisy dot. VAT od usług m.in. telekomunikacyjnych

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa wdraża do polskiego prawa dyrektywy Rady: 2008/8/WE i 2013/61/WE. Zmiany w ustawach upraszczają rozliczanie podatku VAT płaconego od usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych w innych państwach UE. VAT od tych usług będzie mógł być opłacany w kraju, w którym konsument korzysta z usługi. Ustawa przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT (tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi).

17. Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia unijnego nr 651/2014 z 1 lipca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Dzięki temu pracodawcom zatrudniającym lub planującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych, nadal bez przeszkód będzie mogła być udzielana pomoc publiczna.

18. Weszła w życie tzw. ustawa okołobudżetowa

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (tzw. okołobudżetowa). Uzupełnia ona budżet na 2015 r. i zapewnia jego prawidłową realizację.

19.Małżonkowie odrębnie gospodarujący będą mogli oddzielnie starać się o środki UE

Małżonkowie posiadający odrębne gospodarstwa rolne będą mogli otrzymać oddzielne numery identyfikacyjne, potrzebne przy ubieganiu się o płatności unijne. Przewiduje to nowelizacja ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, która wchodzi dziś w życie.

20. Ulga podatkowa na trzecie i każde kolejne dziecko

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, którzy zarabiają na tyle mało, że ich podatek jest niższy od ulgi nie zapłacą podatku, a pozostałą kwotę (różnicę między kwotą ulgi a podatkiem) otrzymają z budżetu państwa. Ponadto nowelizacja zwiększa o 20 proc. kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko.

21. Zmiany w leczeniu onkologicznym i dostępie do specjalistów

Kompleksowe i bardziej skuteczne leczenie pacjentów onkologicznych oraz lepsze wykorzystanie środków na nie przeznaczonych ma zapewnić wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają również skrócić kolejki osób oczekujących na świadczenia specjalistyczne, zmienić sposób zarządzania procesem zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawić funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia.

22. 2015 r. Rokiem Jana Długosza i Polskiego Teatru

W rozpoczynającym się roku będziemy obchodzić Rok Jana Długosza oraz Polskiego Teatru. Sejm podjął uchwały w tych sprawach 5 grudnia 2014 r.

23. Św. Jan Paweł II patronem 2015 r.

5 grudnia 2014 r. Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II.

24. Zmiana zasad gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw uszczelnia system gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami i w pełniejszy sposób wykonuje prawo unijne. Ustawa przewiduje m.in. to, że przedsiębiorcy wprowadzający na rynek te produkty będą obowiązkowo wpisywani do specjalnego rejestru. Ponadto będą oni zobowiązani do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania tych zużytych źródeł energii.

25. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie możliwość wstępnego wypełniania deklaracji PIT w imieniu podatnika

Celem nowelizacji jest usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową, a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, podmiotami zobowiązanymi do składania informacji o dochodach i przychodach osób fizycznych oraz podatnikami. Chodzi o zapowiadane wprowadzenie zasady wypełniania PIT przez administrację w imieniu podatnika.

26. Umowy zlecenia oskładkowane

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza m.in. „ozusowanie” umów zleceń. Zgodnie z nowymi przepisami od umów zlecenia będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Składki te będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej.

27. Wchodzi w życie ustawa o komisjach lekarskich podległych MSW

Jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby wprowadza ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, która wchodzi dziś w życie. Nowe przepisy dotyczą: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej. Dotychczas funkcjonowanie tych komisji lekarskich było uregulowane w rozporządzeniach.

28. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Wchodzi w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ma ona poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy.

29. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014

Nowelizacja przedłuża na lata 2015 i 2016 dotychczas obowiązujące reguły dotyczące wysokości i sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Oznacza to, że w gospodarstwach o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych do celów ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

30. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o KRS

Nowelizacja ma zapewnić większą zgodność zapisów rejestru z rzeczywistym funkcjonowaniem firm i instytucji, które są do niego wpisane.

31. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, przyznająca uprawnienia rodzinom wielodzietnym, już obowiązuje

Od 1 stycznia 2015 r. rodziny wielodzietne, niezależnie od osiąganych dochodów, mogą wystąpić o Kartę Dużej Rodziny.

32. Zmiany w zasadach wykupu i zamiany wojskowych mieszkań

Zmiany w zasadach wykupu oraz zamiany mieszkań Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przewiduje wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Sejm RP / wmeritum.pl

Fot: wikicommons