Słabe wyniki raportu ewaluacji problemowej w szkole na Leśnej

Starosta szamotulski Paweł Kowzan napisał w swoim podsumowaniu tygodnia na profilu Powiat Szamotulski na Facebooku:

„Zmartwiły mnie wyniki ewaluacji w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i uważam, że jeżeli dzieje się coś niepokojącego należy działać natychmiast. I tak też się stało. Mam nadzieję, że nowa dyrekcja przygotuje program naprawczy i wyjdziemy z tej trudnej sytuacji.”

20 grudnia na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty opublikowany został raport dotyczący Liceum oraz Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Jego wnioski nie należą do najlepszych.

Badanie realizowane było od 4 do 13 listopada 2013 roku przez zespół wizytatorów ds. Ewaluacji. Badaniem objęto łącznie 198 uczniów, 99 rodziców i 29 nauczycieli uczących w liceum oraz 26 w technikum.
Metodą badań była ankieta i wywiad grupowy. Przeprowadzono też wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, pracownikami niepedagogicznymi, a także 15 obserwacji lekcji oraz analizę dokumentacji.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły, oceniany według skali poziomów od A do E, gdzie A oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę, a E niski. Zostały też opublikowane ogólne wnioski oraz szczegółowy sposób badania.

We wnioskach opublikowanych w raporcie wyczytać można, że:

  • Stosowane przez nauczycieli metody pracy nie zachęcają uczniów do uczenia się.
  • Umożliwianie uczniom wpływania na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz wykorzystywania własnych opinii i pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia lekcji nie mają charakteru powszechnego.
  • Nauczyciele nie rozmawiają z uczniami o tym, w jaki sposób skutecznie się uczyć ani na temat przyczyn ich sukcesów i trudności oraz postępów w nauce.
  • Relacje między uczniami w szkole są dobre, uczniowie i rodzice zauważają równe traktowanie wszystkich uczniów przez nauczycieli. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, pomimo sygnalizowanych problemów dotyczących agresji psychicznej.
  • Podejmowane przez nauczycieli działania w ramach korelacji międzyprzedmiotowej nie są powszechne, systematyczne i planowane, a ich organizacja nie umożliwia uczniom powiązania różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystania.
  • Prowadzenie diagnozy wstępnej z wszystkich przedmiotów udokumentowane jest od bieżącego roku szkolnego. W liceum mimo wyników egzaminu maturalnego oscylującego wokół stanina od 5 – średniego do 8 – bardzo wysokiego, w badaniach EWD w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych liceum jest szkołą wspierającą, a przedmiotów humanistycznych wymagającą wsparcia. W technikum wyniki egzaminu maturalnego oscylują wokół stanina od 3 – niskiego (2010 r.) do 9 – najwyższego (2012 r.), a w badaniach EWD technikum jest szkołą sukcesu. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz jego zdawalność są również satysfakcjonujące.
  • W szkole realizuje się innowacyjne i nowatorskie działania edukacyjne odpowiednie do potrzeb uczniów i służące ich rozwojowi.

Pełny raport:
Liceum Ogólnokształcące, ul.LEŚNA 17, 64-510, Wronki
Technikum nr 1, ul.LEŚNA 17, 64-510, Wronki

Podobny raport realizowany był 8-30 października 2012 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach. Tam jednak wyniki wypadły przyzwoicie.


Pełny raport:
TECHNIKUM NR 2, ul.POWSTAŃCÓW WLKP. 25, 64-510, Wronki
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, ul.POWSTAŃCÓW WLKP. 25, 64-510, Wronki

Raport z ewaluacji ma na celu między innymi pomóc rodzicom jeszcze lepiej poznać szkołę, do której chodzi ich dziecko – bądź podjąć decyzję, w jakiej placówce powinno kontynuować edukację. Jest pomocny nauczycielom i dyrekcji w planowaniu rozwoju szkoły. Organom prowadzącym i władzom oświatowym służy do prowadzenia efektywnej polityki oświatowej.

A Ty czytelniku – co sądzisz o wiarygodności tych raportów? Większość nas była lub jest uczniem jednej lub drugiej szkoły bądź posyła lub planuje posłać tam swoje dzieci. Zapraszamy do dyskusji.