Zarząd Zamościa otrzymał absolutorium.

W dniu 25 lutego 2012 r. w Hotelu OLYMPIC we Wronkach odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zamość, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za 2011 r.

Otwarcia zebrania dokonał przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość, Jacek Janicki. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jerzego Śmiłowskiego.

Przewodniczący zebrania poinformował przybyłych, że działalność Zarządu w roku 2011 była prowadzona bez środków finansowych przyznanych przez gminę, w związku z czym Zarząd nie może być rozliczany z zakresu finansowego, a jedynie z rzeczowego.

Po udzieleniu wyjaśnień, mieszkańcy w głosowani u jawnym udzielili absolutorium Zarządowi Osiedla Zamość. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. W dalszej części zebrania zebrani mieszkańcy postulowali remont istniejących chodników i budowę nowych. Poruszono także sprawę budowy nowego placu zabaw, utwardzenia ulic. Zarząd przedstawił plan działania w roku 2012. Poinformował zebranych, że będą organizowane imprezy sportowo-kulturalne, zwiększy się liczba tablic informacyjnych, zagospodarowane zostaną grunty, które dotychczas stanowiły nieużytki, wybudowany zostanie plac zabaw przy ul. Nadbrzeżnej. Część tych zadań zostanie wykonana ze środków gminnych, przydzielonych do dyspozycji Zarządowi Osiedla.

Radny Romuald Prajs poinformował, że burmistrz Mirosław Wieczór i Rada Miasta są zainteresowani budową kładki przez rzekę Wartę w roku 2013-2014. Pierwszy etap, realizowany w roku 2013, obejmowałby budowę kładki, a następnie w roku 2014 zostałaby wybudowana część drogowa.

W zebraniu także uczestniczył przedstawiciel Policji, aspirant Krzysztof Wolski, który udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców.
Zarząd Osiedla Zamość uzgodnił z zebranymi mieszkańcami, że następne zebranie, na którym zostanie omówiona realizacja planowanych zadań w 2012 r., odbędzie się za pół roku.

Jan Kwaśny