Utrudnienia w ruchu

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że firma WUPRINŻ S.A. wykonuje prace budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej we Wronkach w ramach kontraktu na następujących odcinkach robót:

 1. Kanał ogólnospławny  na odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku planowanego obiektu przepompowni ścieków w rejonie istniejącej Oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego.

 2. Kanalizację sanitarną  na odcinku wzdłuż ul. Mickiewicza realizowaną w kierunku miejscowości Stróżki.

 3. Kanalizację sanitarną w ul. Dworcowej

 4. Kanalizację ogólnospławną w ul. Sadowej i ul. Działkowej,

 5. Roboty przygotowawcze w rejonie Szkoły Podstawowej nr1 przy ul. Mickiewicza

 6. Wykonanie włączenia rurociągu tłocznego do  układu nowobudowanej oczyszczalni ścieków

 7. W najbliższym czasie w okresie I kwartału 2012r planuje się:

 • kontynuację budowy kanału ogólnospławnego   w ul. Niepodległości od ul. Mickiewicza w kierunku ul. Dworcowej ,

 • kontynuację budowę kanalizacji sanitarnej  na odcinku wzdłuż ul. Mickiewicza realizowanej w kierunku m. Stróżki oraz rozwidlenia w kierunku ul. Dworcowej,

 • kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w  ul. Dworcowej

 • kontynuację budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Działkowej ,

 • w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych – zostanie dokończony odcinek rurociągów tłocznych w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Niepodległości wzdłuż murów Zakładu Karnego,

 • wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji wzdłuż torów PKP od ul. Poznańskiej w kierunku ul. Sierakowskiej,

 • wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji w rejonie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a Klasztorem Ojców Franciszkanów od ul. Mickiewicza do wylotu do rzeki Warty.

 • posadowienie zbiornika przepompowni ścieków w dolnym odcinku ul. Słonecznej,

 • kontynuację robót przygotowawczych pod obiekty przepompowni w rejonie przy istniejącej oczyszczalni Zakładu Karnego oraz Szkoły Podstawowej nr 1 – tj. karczowanie drzew, rozbiórka istniejącego budynku oraz wykonanie umocnienia ścianką szczelną od strony rzeki Warty.

 • czyszczenie i inspekcję TV pozostałych istniejących kanałów w śródmieściu wytypowanych w ramach realizowanej inwestycji.

 

         W tym miejscu podkreślamy, że realizacja wyszczególnionych  powyżej  robót  jest zależna od występowania korzystnych warunków pogodowych i w przypadku załamania pogody tj. wystąpienia warunków zimowych  lub intensywnych opadów w niektórych miejscach lub w całości roboty mogą zostać przerwane.

 

       W związku z planowanymi robotami wyszczególnionymi powyżej,  w okresie I kwartału 2012 r. informujemy, że występować będą następujące ograniczenia ruchu oraz utrudnienia dla mieszkańców Wronek:

 1. Wyłączenie z ruchu jednego pasa ruchu ul. Niepodległości i możliwość komunikacji jednokierunkowo lub wahadłowo z kierunku ul. Ratuszowej i Dworcowej,

 2. Utrudniony dojazd do Osiedla Słowackiego po nawierzchni tłuczniowej (roboty bitumiczne wykonane zostaną w okresie wiosennym),

 3. Utrudnienia w przejezdności w  ul. Działowej z uwagi na prowadzenie w jej osi kanalizacji oraz z powodu poruszania się po niej sprzętu budowlanego,

 4. Utrudnienia w przejezdności w ul. Dworcowej (na odcinkach realizacji przejazd możliwy wahadłowo lub  w przypadkach wykonywania poprzecznych przekopów wzdłuż drogi krótki odcinek drogi może być okresowo wyłączony z ruchu).

Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia niedogodności związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.