Zebrani zatwierdzili plan dla Zamościa

W dniu 15 października 2011 r. w sali Hotelu Olympic odbyło się Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zamość. Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość Jacek Janicki.

Na przewodniczącego zebrania wybrany został Jerzy Śmiłowski, a na sekretarza Jan Kwaśny. W zebraniu uczestniczył także burmistrz MiG Wronki, Mirosław Wieczór.

Przewodniczący ZOZ Jacek Janicki mieszkańcom przedstawił cel zebrania oraz poinformował, że Rada MiG Wronki przyznała do dyspozycji na rok 2012, mieszkańcom Osiedla Zamość kwotę 18.000,00 zł. Następnie przewodniczący zebrania poinformował na jaki cel mogą być wydatkowane przyznane środki finansowe. Zarząd Osiedla zaproponował, aby otrzymane środki finansowe przeznaczyć na zakup gablot informacyjnych, zakup tablicy z planem miasta, wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Nadbrzeżnej, zorganizowanie 2 imprez rozrywkowo-sportowych, wykonanie nowego zasilania 380V przy boisku, zakup nagród do ogłoszonego w 2012 r. konkursu ,,Dbam o piękno swojej posesji” dla Osiedla Zamość. Zebrani mieszkańcy wyrazili zgodę na propozycję Zarządu.

Propozycje poddano pod jawne głosowanie, w celu podjęcia Uchwały zatwierdzającej plan rzeczowo-finansowy na 2012 r. dla Osiedla Zamość. Za propozycją Zarządu Osiedla w głosowaniu nad uchwałą, głosowało 100% zebranych. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Osiedla.

W punkcie zapytania i wolne wnioski mieszkańcy zwrócili się do burmistrza w sprawie planowanych inwestycji gminy Wronki na Os. Zamość. Zebrani wskazali, że priorytetem powinna być budowa kładki przez rz. Wartę. W uzasadnieniu szczególnie zwrócono na bezpieczeństwo drogowe dla pieszych i rowerzystów, bliskość połączenia z centrum miasta, szkołą podstawową, placem targowym i innymi jednostkami, a także, że będzie mogło korzystać bardzo wiele osób. Po wybudowaniu kładki będzie istniała możliwość utworzenia ścieżek spacerowych z centrum miasta w kierunku Puszczy Noteckiej.

Jan Kwaśny