III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

22 grudnia 2010 roku o godzinie 13:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach przy ulicy Poznańskiej 59 odbędzie się III sesja Rady Miasta i Gminy Wronki.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.
8. Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wronkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki.
12. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2011-2015.
13. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
14. Uchwalenie planu pracy Rady Miasta i Gminy oraz stałych Komisji Rady na I półrocze 2011 r.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie sesji.