Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie

W dniu 1 września br. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Ze strony NFOŚiGW w podpisaniu umowy uczestniczyły : Małgorzata Skucha Z-ca Prezesa NF , Maria Ptaszyńska Dyrektor Departamentu Ochrony Wód, Ewa Kamieńska Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód , Agnieszka Knap koordynator w Departamencie Ochrony Wód. Beneficjenta środków, czyli Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach reprezentowali : Mirosław Wieczór – Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Sławomir Pawlicki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Krzysztof Marszałł – Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Maciej Pospieszny – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 67 mln zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności blisko 37,8 mln zł.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w mieście i gminie Wronki oraz wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu zostanie zmodernizowanych 2,3 km istniejącej sieci i powstanie około 16 km nowych rurociągów. Pozwoli to na podłączenie ponad 10 tys. mieszkańców do nowej oczyszczalni ścieków. Termin zakończenia prac przewidziany jest na czerwiec 2013 roku.

Efektem projektu będzie znaczne uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta i gminy Wronki, poprawa warunków sanitarnych mieszkańców oraz zmniejszenie stanu zanieczyszczania środowiska w tym znaczące polepszenie stanu rzeki Warty.