RAPORT O STANIE GMINY » Demografia

Gmina Wronki na dzień 31 grudnia 2018 r. liczyła 18 462 mieszkańców (9529 kobiet i 8933 mężczyzn). W porównaniu do roku 2017 liczba mieszkańców zmalała o 44 osoby. W ogólnej liczbie mieszkańcy miasta Wronki stanowili 57,82% (10 672). We Wronkach mieszkało 5597 kobiet i 5078 mężczyzn. Również obszary wiejskie zamieszkiwało więcej kobiet niż mężczyzn (3932 kobiet i 3855 mężczyzn). Jednak w większości wsi odsetek mężczyzn jest wyższy niż kobiet. W poniższej tabeli przedstawione dane dotyczą mieszkańców miejscowości wiejskich według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Według stanu na koniec 2018 roku czasowo gminę Wronki zamieszkiwało 589 osób, z czego 469 zgłosiło swój pobyt w 2018 r. (w tym 290 osób stanowili cudzoziemcy). Na pobyt stały w 2018 roku zameldowały się 444 osoby. Z pobytu stałego wymeldowało się 79 osób. W 2018 roku zameldowanych było na stałe 6 cudzoziemców. Analizując strukturę wiekową ludności gminy można określić, że mieszkańcy w wieku produkcyjnym (19–65 lat, z wyłączeniem kobiet 61-65 lat) stanowią 60,34 % ogółu, w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) 20,25% ogółu, w wieku poprodukcyjnym (w tym kobiety 61- 65 lat) – 19,41 % ogółu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wiekową ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2018 roku odnotowano 211 urodzeń i 209 zgonów. We Wronkach zawarto 109 związków małżeńskich, w tym 72 konkordatowe, 37 przed urzędnikiem stanu cywilnego (w tym 3 w Zakładzie Karnym we Wronkach). Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wykonując zadania zlecone wydał w 2018 roku 1980 dowodów osobistych. Według informacji ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach na koniec 2018 roku zarejestrowanych było z gminy Wronki 170 bezrobotnych (109 kobiet i 61 mężczyzn), w tym z prawem do zasiłku 44 osoby (30 kobiet i 14 mężczyzn), 44 osoby poniżej 30 roku życia (33 kobiety i 11 mężczyzn), a 36 osób powyżej 50 roku życia (22 kobiety i 14 mężczyzn). Niską stopę bezrobocia gmina zawdzięcza dwóm dużym zakładom pracy z branży AGD. Przyczynia się do tego również intensywnie prowadzona działalność gospodarcza na terenie gminy. Na koniec roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widniało 923 aktywnych wpisów podmiotów gospodarczych, w tym 94 zostały założone, a 49 wznowione.