OGŁOSZENIA » Wstąp w szeregi Służby Więziennej

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu
ogłasza rozpoczęcie postępowania
kwalifikacyjnego do służby w

Zakład Karny we Wronkach; ul. Partyzantów 1; 64-510 Wronki

1 ) Strażnik działu ochrony – 40 etatów

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…)” przyjęcie do służby mężczyzn.

Wymagania stawiane kandydatom:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji nie-jawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;
2) wypełnioną ankietę personalną;
3) świadectwa pracy lub służby;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;
6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty niżej wymienionym terminie :

do 2 września 2019 roku z dopiskiem „Nabór 7 / 2019” – decyduje data wpływu na adres :

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu
ul. Młyńska 1
61 – 729 Poznań

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 2 września 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w:

Areszcie Śledczym w Poznaniu
ul. Młyńska 1, 61 – 729 Poznań
tel. 61 85 68 323 w godz. 7.30 – 15.30
 
Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu
ul. Młyńska 1 , 61 – 729 Poznań
tel. 61 856 82 80 w godz. 7.00 – 15.00

oraz
za pośrednictwem poczty e – mail : [email protected]