10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Jak co roku 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, został on ustanowiony w 1950 roku przez ONZ przy okazji rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Dzień ten ma przypominać o podstawowych prawach człowieka – prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, prawo do głoszenia swoich poglądów, wolność zrzeszania się, prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji.

W Polsce prawa człowieka określone są w II rozdziale Konstytucji RP, a gwarantuje nam ona takie prawa jak:

 • prawo do własności i dziedziczenia
 • prawo do wolności
 • równość wobec prawa i zakaz dyskryminacji
 • wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych
 • prawo do rzetelnego procesu
 • wolność wyznania i poglądów
 • wolność do gromadzenia i zrzeszania się
 • prawo wyborcze
 • wolność zachowania tożsamości i języka mniejszości narodowych

Prawa człowieka dzielą się na:

 • osobiste
 • prawa i wolności polityczne
 • prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Przypadkami łamania praw człowieka zajmują się poniższe instytucje:

 • Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie
 • Komitet Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu

Pozarządowe organizacje praw człowieka:

 • Amnesty International
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Human Rights Watch
 • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Prawa człowieka mają charakter:

 • powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi
 • przyrodzony – przysługują każdemu od chwili urodzenia
 • niezbywalny – nie można się ich zrzec
 • nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane
 • naturalny – obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową
 • niepodzielny – wszystkie stanowią integralną i współzależną całość

Miejsca i przykłady łamania praw człowieka:

Chiny – są państwem, w którym nagminnie łamie się prawa człowieka. Oto przykłady:

 • prawo do wolności wypowiedzi
 • prawo posiadania
 • prawo do życia
 • tortury podczas przesłuchań w celu wymuszenia zeznań
 • pogwałcenie prawa do sprawiedliwego sądu
 • zakaz zwoływania gromadzeń

Rosja

 • stosowanie tortur przez funkcjonariuszy państwowych (Federalna Służba Bezpieczeństwa) np. pobicia, rażenie prądem, gwałty
 • przemoc wobec kobiet
 • pozasądowe egzekucje

Ameryka Południowa

 • brutalność policji (Brazylia, Ekwador, Jamajka, Stany Zjednoczone, Wenezuela)
 • torturowanie i maltretowanie więźniów i osób zatrzymywanych (Boliwia, Brazylia, Ekwador, Peru)
 • prześladowania obrońców praw człowieka (Boliwia, Chile, Kolumbia, Meksyk)

Ameryka Północna – USA

 • gwałty i nadużycia seksualne wobec kobiet w więzieniach
 • zakaz wnoszenia skarg na łamanie praw do międzynarodowych instytucji kontrolujących przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań
 • niesprawiedliwe sądy

Bliski Wchód

 • rutynowe stosowanie tortur
 • nieuczciwe procesy sądowe
 • nieludzkie formy traktowania
 • egzekucje pozasądowe

„Prawa człowieka należą do każdego z nas bez wyjątku. Ale dopóki nie poznamy swoich praw, nie będziemy się domagać ich przestrzegania oraz bronić swoich praw i praw innych, dopóty dokumenty dotyczące praw człowieka spisywane przez dziesięciolecia będą tylko pustymi słowami” – Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Bon Ki-moon.