Jak zmieniły się diety radnych?

Pod koniec grudnia, radni „przyklepali” uchwałę, dotyczącą wysokości ich diet. W porównaniu do poprzedniej kadencji, wynagrodzenie dla wronieckich rajców nieznacznie wzrosło.

Przepisy prawa w Polsce wiążą diety radnych z kwotą bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jest ona określana w ustawie budżetowej i od kilku lat pozostaje niezmienna – wynosi 1766,46 zł. Ustawa o samorządzie gminnym określa, że maksymalna dieta radnego to półtorakrotność tej kwoty bazowej, czyli 2649,69 zł.

Uchwała Rady MiG Wronki przyjmuje zatem, że podstawą wymiaru diety jest półtorakrotność kwoty bazowej (2649,69 zł) i odnosi procentowo miesięczne diety poszczególnych radnych (w zależności od funkcji) do tej podstawy:

1) dieta Przewodniczącego Rady – 75% podstawy wymiaru diety (1987,27 zł),
2) dieta Wiceprzewodniczących Rady – 46% podstawy wymiaru diety (1218,86 zł),
3) dieta Przewodniczących stałych Komisji Rady – 42% podstawy wymiaru diety (1112,87 zł),
4) dieta Zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady – 36% podstawy wymiaru diety (953,89 zł),
5) diety radnych nie pełniących funkcji – 30% podstawy wymiaru diety (794,91 zł).

Nowe diety wronieckich radnych obowiązują od 1 stycznia 2015 r. W poprzedniej uchwale tylko dieta przewodniczącego rady była odnoszona do półtorakrotności kwoty bazowej (też na poziomie 75 %, czyli 1987,27 zł). Wysokości diet pozostałych radnych były określone stałymi kwotami (procentowo na podstawie najniższego wynagrodzenia, które w przeciwieństwie do minimalnego wynagrodzenia jest stałe i wynosi 760 zł): wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji stałych – 1064 zł, pozostali radni – 760 zł.

Artur Hibner,
UMiG Wronki