Porozumienie szkoły "Na Leśnej" o współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Wronki

30 kwietnia br. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich zawarł porozumienie o współpracy partnerskiej z Nadleśnictwem Wronki. Porozumienie zostało podpisane przez panią dyrektor Monikę Kozber, pana nadleśniczego Zbigniewa Gzyla oraz pana Kazimierza Michalaka, członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego.

Celem współpracy jest objęcie przez Nadleśnictwo patronatu nad działającym przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach, Kołem Naukowym „Przyrodnicy z Leśnej”.
W ramach podpisanej współpracy obie strony porozumienia pragną prowadzić edukację przyrodniczo-leśną, której celem jest podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży, w odniesieniu do problemów oraz ich rozwiązań w dziedzinie ochrony zasobów leśnych oraz budowanie podstaw w pełni świadomego i aktywnego uczestnictwa jednostek w ochronie ekosystemów leśnych oraz mądrym i racjonalnym korzystaniu z wielorakich dóbr, jakich dostarcza las.

Porozumienie to pozwoli na pogłębienie zainteresowań oraz wychowania środowiskowego dzieci i młodzieży. Pozwoli również na jakże ważne w XXI wielu rozbudzenie wśród młodzieży umiejętności rozumienia przyrody i konieczności zachowania jej w stanie jak najmniej zniszczonym.

Uczestnictwo dzieci i młodzieży w spotkaniach ,w ramach Koła Naukowego „Przyrodnicy z Leśnej”, które często będą organizowane przy współpracy z pracownikami Nadleśnictwa, pozwoli na ukształtowanie właściwego stosunku młodego pokolenia do przyrody i zrozumienia potrzeby aktywnego udziału w ochronie i kształtowaniu środowiska.

Dzięki zajęciom prowadzonym przy współpracy z Nadleśnictwem Wronki młodzież będzie miała okazję przyswajać wiedzę nie tylko z zakresu biologii ale również geografii, historii, matematyki oraz z zakresu bardzo istotnej w XXI wieku gospodarki leśnej, ekologii i ochrony środowiska.

Edukacja przyrodniczo-leśna dzieci i młodzieży ma na celu przede wszystkim nauczanie i doskonalenie postaw trwałego i zrównoważonego użytkowania lasów, ochrony i uświadamiania wielofunkcyjności lasów oraz zaszczepianie potrzeby przestrzegania norm i zakazów w stosunku do ekosystemów leśnych w postępowaniu jednostek, grup i całego społeczeństwa, a także potrzeby przeciwstawiania się zachowaniom zagrażającym środowisku.

Ponadto do celów edukacji przyrodniczo-leśnej zaliczyć można również kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w lesie oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę leśnej różnorodności biologicznej, utrzymanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i zasad zbioru płodów runa leśnego, a także wdrażanie do interdyscyplinarnego myślenia i postrzegania zależności między stanem lasów a jakością zdrowia i życia jednostki ludzkiej i całego społeczeństwa.

Coraz częściej w nauczaniu biologii wykorzystuje się najbliższe otoczenie szkoły do realizacji programu nauczania. Pozwala to na bezpośrednie odwołanie omawianego materiału do środowiska naturalnego.

Od tej pory Nadleśnictwo Wronki będzie swoistą „pracownią terenową”, w której będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-terenowe.

Zarówno Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich jak i Nadleśnictwo Wronki dołożą wszelkich starań aby w pełni zrealizować założenia zawarte w porozumieniu, których istotą jest kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania w stosunku do środowiska naturalnego.