Plan zagospodarowania Głuchowa, Wierzchocina, Wróblewa i Ćmachowa

Na sesji w dniu 26 czerwca br. Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w rejonie wsi: Głuchowo, Wierzchocin, Wróblewo i Ćmachowo.

W terminie do 10 września br. zainteresowani mogą składać wniosku dotyczące ww. planu miejscowego – pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznawania się z dokumentacją, służącą przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki, w rejonie wsi: Głuchowo, Wierzchocin, Wróblewo, Ćmachowo.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres [email protected], w terminie do 10 września br. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

Źródło: Wronki.pl