Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Wstąp w szeregi Służby Więziennej


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza
rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego
do służby w Zakładzie Karnym we Wronkach

Termin przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej 5 grudnia 2018 roku.

Zakład Karny we Wronkach; ul. Partyzantów 1; 64-510 Wronki
 
1) Strażnik działu ochrony – 25 etatów
Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, kontrola osadzonych, praca z bronią palną; preferowane wykształcenie średnie.
 
Wymagania stawiane kandydatom:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji nie-jawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 
Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które się ubiega;
2) wypełnioną ankietę personalną;
3) świadectwa pracy lub służby;
4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli stanowisko służbowe, o które ubiega się kandydat, jest związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej;
6) oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
 
Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w dziale kadr osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 7 listopada 2018 r. z dopiskiem „Nabór 2018” – decyduje data wpływu do jednostki Zakład Karny we Wronkach; ul. Partyzantów 1; 64510 Wronki
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w dziale kadr Zakład Karny we Wronkach; ul. Partyzantów 1; 64510 Wronki tel. 67 254 50 09 w godz. 7.00 – 15.00
https://sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-we-wronkach-ogloszenie-o-postepowaniu-kwalifikacyjnym-do-sluzby-wieziennej

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+